Mapa strony

Ośrodki Działaj Lokalnie

Główna treść

Czym są Ośrodki Działaj Lokalnie?

Ośrodki Działaj Lokalnie to organizacje pozarządowe będące partnerami PAFWARFP w realizacji Programu „Działaj Lokalnie”. ODL to rzetelne, innowacyjne, doświadczone stowarzyszenia i fundacje, które są wyłaniane w otwartych konkursach i przygotowują konkursy grantowe dla mniejszych organizacji i grup nieformalnych na terenie kilku wybranych gmin.

ODL są ośrodkami animacji lokalnej, a w realizacji Programu „Działaj Lokalnie” wykorzystują takie narzędzia, jak: programy grantowe, kampanie społeczne i fundraisingowe, działalność poradnicza i szkoleniowa, promocja i rozwój wolontariatu lokalnego oraz dialog z grupami interesariuszy (darczyńcami i partnerami biznesowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i grupami obywatelskimi). ODL są apolityczne, działają we współpracy z różnorodnymi partnerami lokalnymi na rzecz wzmacniania kapitału społecznego.

Ośrodki rokrocznie prowadzą lokalne konkursy grantowe w ramach Programu „Działaj Lokalnie”. Pozyskują fundusze na dotacje lokalne, przekazują pieniądze na realizację nagrodzonych projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem. W Polsce działa obecnie 72 Ośrodki Działaj Lokalnie. PAFW i ARFP czynią starania na rzecz nawiązania trwałej i efektywnej współpracy między nimi. Sieć ODL jest przestrzenią, która służy identyfikacji z Programem, a także budowaniu relacji i wynikającej z nich współpracy między organizacjami. Wszystkie te działania mają się przyczynić do wzmocnienia całej Sieci ODL, a także do zwiększenia rozpoznawalności marki „Działaj Lokalnie”.

Certyfikowane Ośrodki Działaj Lokalnie

Certyfikaty są przyznawane Ośrodkom, które m.in. spełniają najwyższe standardy w realizacji Programu, tworzą wzory działania dla innych organizacji i skutecznie budują kapitał społeczny. Standardy Ośrodków Działaj Lokalnie są oceniane w czterech obszarach: potencjału instytucjonalnego, współpracy z grantobiorcami i otoczeniem, współpracy z PAFW i ARFP oraz współpracy w ramach Sieci ODL.

Certyfikacja ma zwiększać aspiracje ODL, motywować je do podnoszenia jakości świadczonych usług, budować prestiż całej Sieci ODL. Przyznanie certyfikatu to uhonorowanie organizacji za szczególne zaangażowanie i profesjonalizm w prowadzeniu działań służących rozwojowi i aktywizacji społeczności lokalnych. W ten sposób ODL mogą być wzorem dla innych organizacji w swoim regionie.

ODL, którym przyznano certyfikaty na naszej mapie, zostały zaznaczone niebieską ikoną.

Ścieżki tematyczne

Ośrodki Działaj Lokalnie pozyskują do Programu dodatkowe fundusze i partnerów – zarówno samorządowych, jak i biznesowych. Partnerzy, wspierający finansowo lokalne konkursy grantowe, organizowane przez ODL, często mają preferencje co do tego, na jakie cele należałoby spożytkować środki, które przekazują na rzecz beneficjentów. Dlatego aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom darczyńców, ODL tworzą specjalne ścieżki tematyczne, które są spójne z misją partnerów i mają im ułatwić podjęcie decyzji o włączeniu się do Programu.

Samorządy lokalne mogą wesprzeć Program „Działaj Lokalnie” przez wybraną ścieżkę tematyczną, wykorzystując mechanizm regrantingu lub realizując zadanie w ramach otwartego konkursu ofert. Przedsiębiorcy również mogą wesprzeć ODL w wybranej ścieżce tematycznej (np. zbieżnej z misją ich firmy lub zainteresowaniami pracowników czy kadry zarządzającej).

Oferta dla ODL

Dzięki Programowi „Działaj Lokalnie” potencjał członków Sieci ODL jest nieustannie wzmacniany, tak aby mogli oni podwyższać jakość swojej oferty. PAFW i ARFP oferują ODL ogólnopolskie warsztaty, szkolenia, doradztwo ekspertów dotyczące pozyskiwania środków, wizyty studyjne, spotkania regionalne, webinaria, bazę zasobów Sieci ODL i wsparcie w promocji.

ODL mogą m.in. pozyskiwać dodatkowe środki na przeprowadzenie kampanii „zaDziałaj swoim 1%” i na prowadzenie wśród grantobiorców konkursu „Opowiedz…”, który uczy, jak filmami i reportażami multimedialnymi promować aktywność społeczną. Zespół Programu „Działaj Lokalnie” współpracuje z instytucjami, które dysponują ofertą szkoleń dla ODL czy platformami służącymi pozyskiwaniu dodatkowych funduszy na działania społeczne.

Rada Doradcza ds. Rozwoju Sieci ODL

Rada jest organem doradczym, który wspiera rozwój Sieci ODL. Członkowie Rady pełnią funkcje ambasadorów Programu. Głównym i najważniejszym zadaniem Rady jest inicjowanie przedsięwzięć wspierających rozwój Sieci ODL i wskazywanie możliwości w rozwoju Sieci ODL, np. przez włączanie do niej nowych środowisk.

Skład Rady:
Joanna Lempart-Winnicka, przewodnicząca – dyrektor programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, doktor nauk humanistycznych.
Artur Rajkowski, sekretarz – koordynator Programu „Działaj Lokalnie”, animator programu Akumulator Społeczny, koordynator programów grantowych i stypendialnych Fundacji Pokolenia (ODL).
Jadwiga Czartoryska – niezależny ekspert, prezes zarządu Fundacji Orange w latach 2008-2015.
Irena Gadaj – prezes zarządu Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (ODL), prezes zarządu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Katarzyna Jórga – członek zarządu Stowarzyszenia Światowid (ODL), prezes Wielkopolskiej Sieci Lokalnych Grup Działania, członek Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Paweł Łukasiak – prezes zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
Bożena Pełdiak – prezes zarządu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Granica” (ODL), trener i animator kultury, prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Ziemi Kamiennogórskiej „Kwiat Lnu” i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu”.
Maria Rogaczewska – niezależny ekspert, doktor socjologii, asystent naukowy w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik ośrodka Centrum Wyzwań Społecznych ISS UW.
Andrzej Zaręba – prezes zarządu Stowarzyszenia W.A.R.K.A. (ODL), absolwent programu „Liderzy PAFW”, członek Rady Powiatu Grójeckiego, dyrektor Gminnej Jednostki Kultury „Dworek na Długiej”.

Zobacz lokalizajcę ODL i zasięg Programu na mapie

LIsta ośrodków działaj lokalnie: