Mapa strony

O Programie

Główna treść

WSPIERAMY LOKALNE SPOŁECZNOŚCI

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat. AFRP nadzoruje przebieg tych konkursów. Na podstawie zasad przygotowanych przez PAFW Akademia opracowuje wzory dokumentów, prowadzi szkolenia, konsultacje i doradza ODL, sieciuje je i promuje program „Działaj Lokalnie”.

BUDUJEMY KAPITAŁ SPOŁECZNY

Każda społeczność jest inna: różni są ludzie, którzy ją tworzą, różne ma zasoby, tradycje i doświadczenia. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości wybierają własne cele społecznego zaangażowania. Program umożliwia realizację tych przedsięwzięć, które w danym miejscu są naprawdę potrzebne.

W programie „Działaj Lokalnie” szansę na dofinansowanie mają pomysły, które przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu. Ważne jest również to, aby wspólnie realizowali je mieszkańcy i instytucje lokalne. W działania włączają się wolontariusze, samorządy lokalne, przedsiębiorcy i media. Udział w Programie jest szczególnie cenny dla mało doświadczonych organizacji i grup obywatelskich, do których dotychczas nie docierały informacje o ogólnopolskich programach albo które nie miały wystarczających umiejętności i wiary we własne siły, aby ubiegać się o takie dotacje.

CO JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE

Program „Działaj Lokalnie” jest swego rodzaju szkołą dla animatorów inicjatyw lokalnych, dzięki której przyszli lokalni liderzy odkryją, a później jak najpełniej rozwiną swój potencjał.

Program jest też inkubatorem organizacji pozarządowych powstających w małych miejscowościach. Działania prowadzone w ramach Programu mają podnosić poziom zaufania do tych organizacji, a także do animatorów społecznych w małych miejscowościach. To dzięki temu mieszkańcy bardziej angażują się w sprawy lokalne, a animatorzy inicjatyw lokalnych rozwijają swoje umiejętności liderskie i umacniają swoją pozycję w środowisku.

NASZE WARTOŚCI I POSTAWY

Zaangażowanie społeczne i odpowiedzialność
Podejmowane w Programie przedsięwzięcia służą wyzwalaniu społecznej energii. Ośrodki Działaj Lokalnie komunikują się ze swoją społecznością, angażują mieszkańców wsi i małych miast we wspólne działania. Wsparcie otrzymują projekty będące odpowiedzią na konkretne potrzeby.

Gotowość do podejmowania wyzwań i otwartość na współpracę
Ośrodki Działaj Lokalnie i realizatorzy projektów lokalnych poszukują niestandardowych metod działania, eksplorują nowe obszary zaangażowania społecznego oraz promują innowacyjne rozwiązania wśród swoich partnerów i odbiorców projektów.

Dzielenie się zasobami i budowanie partnerstw
Działając na rzecz dobra wspólnego, Ośrodki Działaj Lokalnie, realizatorzy projektów, mieszkańcy jak i wolontariusze pozyskują partnerów i zasoby (finansowe i rzeczowe). Wszyscy dbamy o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych środków, transparentność procedur, rzetelny monitoring i rozliczenie prowadzonych działań. Budowany jest kapitał społeczny oparty na zaufaniu partnerów i obywateli.

Działaj Lokalnie w liczbach:

22

lata działań
lokalnych

668

gmin objętych
zasięgiem

14194

zrealizowanych
projektów

251 tys.

zaangażowanych wolontariuszy

5,3 mln

uczestników działań

58 mln zł

dofinansowania ze środków PAFW

122 mln zł

całkowita wartość projektów

Program „Działaj Lokalnie” wspiera przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze, które odpowiadają na konkretne potrzeby mieszkańców.
Elementami, który je łączą jest dobro wspólne i budowa kapitału społecznego.
Wszystkie inicjatywy oparte są na lokalnej aktywności i angażują do projektów partnerów reprezentujących różne sektory, m.in. samorząd i lokalnych przedsiębiorców.

JAK WSPIERAMY OŚRODKI DZIAŁAJ LOKALNIE?

Zależy nam na budowaniu kapitału społecznego, dlatego wypracowaliśmy wiele sposobów rozwoju, zdobywania wiedzy i umiejętności. Staramy się zapewnić naszym partnerom wsparcie w ich działaniach. Oferujemy:

Wzmocnienie instytucjonalne

 • specjalistyczne szkolenia i webinaria
 • wizyty studyjne i spotkania regionalne
 • współpracę z ogólnopolskimi partnerami w ramach ścieżek tematycznych
 • generator wniosków i raportów online dla grantobiorców i ODL
 • upowszechnianie mechanizmu regrantingu

Wsparcie w komunikacji

 • szkolenia dotyczące promocji i komunikacji
 • jednolite materiały promocyjne
 • promocję działań ODL w mediach tradycyjnych i społecznościowych
 • udostępnienie nowoczesnej strony WWW Programu jako platformy komunikacji o działaniach ODL

Wsparcie finansowe

 • dotacje na realizację lokalnych projektów
 • dotacje na działania administracyjne
 • dofinansowanie kampanii na rzecz pozyskania 1% podatku PIT
 • nagrody za dobre praktyki ODL
 • nagrody dla grantobiorców w konkursie „Opowiedz…
 • fundusz „Działaj Medialnie”

Dodatkowa oferta programowa

ODL angażują się w inne programy i przedsięwzięcia PAFW, m.in.: „Lokalne Partnerstwa PAFW”, „Liderzy PAFW”, „Nowe Technologie Lokalnie”, PROMENGO, „Wspieramy Organizacje Pozarządowe – ścieżka FIMANGO”, „Równać Szanse” i Program Stypendiów Pomostowych. ODL współpracują również z ARFP przy realizacji jej przedsięwzięć, takich jak: konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku”, „Możemy więcej i lepiej. Akademia współpracy finansowej JST-NGO”, „Global Challenges Local Solutions”, konkurs o tytuł „Społecznik Roku Tygodnika Newsweek Polska”. Przyznają stypendia w ramach programów: Agrafka i Agrafka Agory.