Mapa strony

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

Logotyp Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”
Miejscowość:
Sokółka
Adres biura:
Plac Kościuszki 9/1
Koordynator:
Marta Andrukiewicz
Telefon:
857115700
Adres email:
fundacjasfl@gmail.com
Strona www:
http://www.fundacjasfl.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/fundacjasfl/
Gminy objęte działaniami ODL:
Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo, Nowy Dwór

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” jest kontynuatorką Fundacji „Fundusz Pomocy Społecznej” – święci w 2017 roku 25-lecie swojego działania.

Historia i cele działania Fundacji „Fundusz Pomocy Społecznej”

Korzenie Fundacji „Fundusz Pomocy Społecznej” sięgają 1989 roku, kiedy to powstał Komitet Obywatelski. Z Komitetu została wyłoniona Komisja Charytatywna do której weszli ludzie wrażliwi na ludzką niedolę tacy jak: Józef Pawlukiewicz, Maria Talarczyk, Alina Szomko, Helena Filkiewicz, Teresa Kuźma i inni.

W końcu 1998 r. Fundacja „Fundusz Pomocy Społecznej”, jako jedna z 14 organizacji pozarządowych w kraju, została zaproszona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce do tworzenia Funduszu Lokalnego.

Powstanie Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” poprzedziły spotkania z przedstawicielami samorządów gminnych i powiatowego, biznesu i organizacji społecznych.

Warunkiem utworzenia Funduszu Lokalnego i uzyskania dofinansowania z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, było zebranie na Kapitał Żelazny minimum 100 tys. złotych.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii przedstawicieli różnych środowisk i Komisji Rady Miejskiej, Rada Miejska Sokółka w dniu 26 listopada 1999 r. powołała Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny”, która została zarejestrowana 28.III.2000 r. w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy pod Nr 26308.

W okresie od stycznia 1999 r. do marca 2000 r. Fundacja „Fundusz Pomocy Społecznej” zebrała na kapitał żelazny kwotę 45 tys. złotych, a Rada Miejska dofinansowała kapitał kwota 55 tys. złotych, natomiast Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce dofinansowała kapitał żelazny kwotą 100 tys. złotych.

Cele i zadania Fundacji „SFL”

Celem Fundacji jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz poprawie jakości życia społeczności regionu Sokólskiego poprzez prowadzenie i finansowanie działań w zakresie:

  • Pomocy społecznej w tym utworzenie domu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  • Oświaty i wychowania, kultury, sportu i turystyki
  • Ochrony środowiska
  • Programów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu
  • Pomocy rodzinom wielodzietnym oraz słabo sytuowanym finansowo w kształceniu dzieci i młodzieży
  • Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regiony