Mapa strony

Zdrowie i życie przede wszystkim

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Głównym celem projektu jest promocja profilaktyki kobiecych chorób nowotworowych na terenie powiatu tomaszowskiego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowanych zostało 6 spotkań na temat profilaktyki kobiecych chorób nowotworowych połączonych z prelekcją, konsultacjami prowadzonymi przez lekarza onkologa i warsztatami z udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach zagrażających życiu. Spotkania odbyły się w miejscowościach: Rachanie, Tarnawatka, Majdan Górny oraz Tomaszów Lubelski, na terenie którego zorganizowane zostały dwa spotkania z młodzieżą w szkołach średnich (Zespół Szkół nr 2 im. Gen. Władysława Sikorskiego, Zespołu Szkół nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim) oraz spotkanie w przedsiębiorstwach (ZUP „RST ROZTOCZE”, WSK-Tomaszów Lubelski). W ramach projektu zorganizowany został również „Piknik Różowej Wstążki”, jako cykliczne wydarzenie wpisane do kalendarza Tomaszowa Lubelskiego.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu są zorganizowane spotkania oraz Piknik Różowej Wstążki, które zaangażowały lokalną społeczność w życie publiczne w obszarze promocji zdrowia. Wzrosła świadomość lokalnej społeczności na temat znaczenia profilaktyki chorób nowotworowych oraz postępowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Przebadani przez onkologa uczestnicy spotkań. Nabycie umiejętności samobadania i udzielania pierwszej pomocy oraz zasad postępowania w przypadku ukąszeń, oparzeń.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była lokalna społeczność, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz pracownicy przedsiębiorstw biorących udział w spotkaniach na temat profilaktyki chorób nowotworowych i udzielania pierwszej pomocy oraz osoby biorące udział w „Pikniku Różowej Wstążki”.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu były: Zespół Szkół nr 2 im. Gen. Władysława Sikorskiego, Zespołu Szkół nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim, Zakład Usługowo-Produkcyjny „RST ROZTOCZE”, WSK-Tomaszów Lubelski, jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których organizowane były spotkania oraz organizacje pozarządowe biorące aktywny udział w realizacji projektu.