Mapa strony

Zatańczmy razem jutro

Logotyp Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA”

Cel projektu

Celem projektu była integracja, zmiana postrzegania osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi przez społeczność lokalną, kształtowanie wobec nich postaw tolerancji i szacunku.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu odbyły się zajęcia warsztatowe grupy składającej się z podopiecznych ŚDS w Nowej Wsi Ełckiej oraz uczniów Gimnazjum im. Jana Bytnara ps.”Rudy” z Nowej Wsi Ełckiej. Zajęcia obejmowały naukę tańca oraz warsztaty teatralne. Efektem było powstanie spektaklu tanecznego nocy świętojańskiej z udziałem ww. grupy osób, a także przedstawienia teatralnego na podstawie legendy mazurskiej „Kamień z Ełku”. Zwieńczeniem projektu było zaprezentowanie tańca oraz teatru społeczności lokalnej oraz szerszemu gronu (mieszkańcy Powiatu Ełckiego, Powiatu Giżyckiego, przedstawicielom innych placówek z województwa warmińsko-mazurskiego.

Rezultaty projektu

Działania projektowe doprowadziły do integracji, zmiany postrzegania osób niepełnosprawnych przez społeczność lokalną, poprawy relacji środowiska lokalnego z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Przełamały stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych funkcjonujące w środowisku. Nastąpił wzrost świadomości mieszkańców Gminy Ełk na temat tej grupy osób. Z kolei osoby niepełnosprawne stały się mniej wycofane, chętnej i ufniej angażują się w nowe, nieznane im dotąd formy aktywności.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej oraz społeczność lokalna.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej oraz Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej.