Mapa strony

Teatr – moja pasja

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna”

Cel projektu

Celem projektu było wyjście naprzeciw dzieciom i młodzieży, która uczestniczyła w zajęciach teatralnych. Dzięki tym działaniom zapewniliśmy rozwój umiejętności artystycznych odbiorców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W trakcie realizacji projektu przeprowadziliśmy takie formy i metody pracy, jak: udostępnienie i praca z materiałami źródłowymi (np. utwory literackie, scenariusze), dyskusje, „burza mózgów”, gry zespołowe, zajęcia z dykcji. Jako pierwszy dzieci z grupy teatralnej wystawiły montaż słowno-muzyczny z okazji Dnia Papieskiego. Następnie zaprezentowały sztukę pt. „O służącej, która pokochała kupca” według scenariusza Anny Jakubowskiej. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy sztuka wystawiana była dwa razy. Na zakończenie projektu zostały przedstawione „Jasełka”.

Rezultaty projektu

Zapewniliśmy rozwój umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży, pokonaliśmy ich lęk przed wystąpieniami publicznymi, nauczyliśmy pokonywać trudne sytuacje, stres. Ukształtowaliśmy umiejętność prezentacji na szerszym forum, udoskonaliliśmy umiejętności wyrażania emocji mimiką twarzy, ruchem, słowem, gestem. Dzięki projektowi dzieci i młodzież miały gdzie się spotykać i wspólnie realizować swoje pasje, rozwijać zainteresowania. Nastąpiła integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.

Odbiorcy projektu

Dzieci, młodzież i dorośli.

Partnerzy w realizacji projektu

Biblioteka, Ochotnicza Staż Pożarna, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Leśnictwo Wizna, Zakład Karny, Gmina