Mapa strony

Piaskowa Przystań

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

Cel projektu

Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez czynny udział w tworzeniu lokalnego miejsca spotkań pod nazwą „Piaskowa Przystań” oraz podniesienie atrakcyjności wsi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przy współpracy i wspólnym wysiłku mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców i sołectwa utworzono lokalne miejsce spotkań i integracji. Mieszkańcy, wolontariusze przy pomocy i we współpracy z partnerami: Sołectwem Łajsy, .P.W. Rolłajsy oraz Gminą Gietrzwałd przygotowali i ogrodzili teren.
Przygotowano miejsce na ognisko, zakupiono drzewka i etykiety oraz zakupiono i zamontowano huśtawkę i piaskownicę. Odbyła się impreza, na którą zaproszono mieszkańców, przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych z Gminy Gietrzwałd. Podczas imprezy zaproszeni goście mieli możliwość posadzenia drzewka i oznaczenia go etykietą. Przebieg wszystkich działań był dokumentowany w formie zdjęć zgranych na nośnik elektroniczny.

Rezultaty projektu

  • integracja mieszkańców poprzez wspólną pracę na rzecz społeczności lokalnej;
  • stworzono plac rekreacyjno-sportowy pod nazwa „Piaskowa Przystań”, z którego może korzystać lokalna społeczność oraz turyści;
  • rozwój osobisty realizatorów i wolontariuszy;
  • nastąpiła integracja społeczna – poznanie sąsiada – podczas imprezy zorganizowanej na zakończenie projektu;

Rezultatem dodanym jest podniesienie wartości estetycznej i turystycznej wsi Łajsy.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Łajs, w których zamieszkuje obecnie ok. 100 osób, w tym ok. 20 dzieci. Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców.

Partnerzy w realizacji projektu

  • P.W. Rolłajsy sp. zo o w Łajsach
  • Sołectwo Łajsy
  • Gmina Gietrzwałd