Mapa strony

Krzewienie wiedzy ratowniczo-gaśniczej pośród członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Rutkach

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna”

Cel projektu

Podniesienie wiedzy młodzieży oraz ich umiejętności służących poprawie bezpieczeństwa gminy Rutki i jej mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadzono cykliczne spotkania z młodzieżą, polegające na przekazywaniu wiedzy w sposób teoretyczny, a także praktyczny. Podczas tych działań uczestnicy spotkań zapoznali się ze sprzętem służącym ratowaniu mienia i życia ludzkiego. Poznali techniki postępowania podczas wybuchu pożarów, sposoby ewakuacji, rzetelne informowanie odpowiednich służb, szkolenia związane z udzielaniem pierwszej pomocy – te właśnie zagadnienia stanowiły trzon naszych działań służących poprawie bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Rezultaty projektu

Działania, które podjęliśmy wpłynęły bezpośrednio i pośrednio na zmianę sposobu myślenia, usystematyzowanie pewnych zagadnień oraz nabranie nawyków dobrego zachowania podczas zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Nasi najmłodsi słuchacze odnaleźli w straży miejsce, gdzie mogą bawiąc się – uczyć.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była młodzież w wieku szkolnym, a także członkowie MDP w Rutkach-Kossakach.

Partnerzy w realizacji projektu

Wśród partnerów projektu należy wymienić jednostki OSP z terenu gminy, Szkołę Podstawową w Rutkach-Kossakach, Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Zambrowie, przedsiębiorcy, a także osoby prywatne.