Mapa strony

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”

Logo Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”
Miejscowość:
Ozimek
Adres biura:
ul. Juliusza Słowackiego 18
Koordynator:
Karina Mrozek
Telefon:
774651213
Adres email:
krainadino@onet.eu
Strona www:
https://www.krainadinozaurow.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/LGDKrainaDinozaurow
Gminy objęte działaniami ODL:
Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ jest porozumieniem partnerskim trójsektorowym składającym się z osób fizycznych i organizacji pozarządowych – jako sektora społecznego, przedsiębiorców – sektor gospodarczy oraz samorządy lokalne i Domy Kultury – jako przedstawiciele sektora publicznego. Działa od 2006 roku na obszarze siedmiu gmin województwa opolskiego: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie i Zębowice. Od 2006 roku LGD wdraża unijny program LEADER, który przyczynia się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju gospodarczego całego obszaru LGD poprzez aktywizację społeczeństwa oraz wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru.

Główne cele LGD ,,Krainy Dinozaurów’’ to:

1. Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska przez: rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, rozwój rynków zbytu i promocję produktów i usług lokalnych, rozwój przedsiębiorczości oraz poprawę stanu środowiska naturalnego.

2. Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru LSR poprzez: wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz edukację społeczności lokalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocję obszaru objętego LSR

Obszar ,,Krainy Dinozaurów’’ leży w dolinie rzeki Małej Panwi, która posiada bogate walory przyrodnicze i krajobrazowe. Ponadto w dawnej kopalni gliny w Krasiejowie odkryto unikatowe skamieniałości szczątków kostnych zwierząt wodnych oraz odkryto kości zwierząt lądowych, w tym Silesaurusa Opolensis, czyli „śląskiego jaszczura z Opola” – najstarszego roślinożernego przedstawiciela linii genealogicznej dinozaurów i najstarszego pradinozaura w Europie (stąd została powiązana nazwa LGD).

Stowarzyszenie działa na rzecz promocji zasobów naturalnych i kulturowych oraz lokalnych produktów tradycyjnych. Bardzo ważnym działaniem LGD jest praca na rzecz aktywizacji mieszańców oraz organizacji pozarządowych – powstało Centrum Organizacji Pozarządowych przy biurze LGD. Ponadto LGD KD tworzy i wspiera inicjatywy rozwijające potencjał turystyczny obszaru – prowadzi certyfikowaną Informację Turystyczną.

Do inicjatyw realizowanych przez LGD należą m.in.: organizacja szkoleń, warsztatów tematycznych, udział w licznych targach, projektach krajowych i zagranicznych, organizacja konkursu na Markę Lokalną ,,Swoje Chwalimy’’ oraz konkursu literackiego ,,Moja Wieś, moje miejsce’’. Ponadto tworzone są szlaki turystyczne, gry terenowe i questy.

W Krainie Dinozaurów działa wielu społeczników, którzy podejmują pracę na rzecz innych osób oraz swojego najbliższego otoczenia. Swoim zaangażowaniem działają na rzecz zmiany, na której zyskuje środowisko lokalne, a także realizują oddolne działania, akcje oraz przedsięwzięcia społeczne.