Mapa strony

Fundacja Pokolenia

Logotyp Fundacji Pokolenia
Miejscowość:
Tczew
Adres biura:
ul. Obrońców Westerplatte 6
Koordynator:
Małgorzata Peplińska
Telefon:
583524546
Adres email:
biuro@fundacjapokolenia.pl
Strona www:
http://fundacjapokolenia.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/fundacja.pokolenia/
Gminy objęte działaniami ODL:
Tczew (gmina miejska), Tczew (gmina wiejska), Pelplin, Morzeszczyn, Gniew, Subkowy

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Fundacja jest organizacją pozarządową działającą od 2002 r. Wśród obszarów strategicznych Fundacji znajduje się włączenie społeczne, aktywność obywatelska oraz ekonomia społeczna. Nasze cele strategiczne realizujemy budując sieć współpracy, w oparciu o wspólnie zidentyfikowane wartości i cele. Fundacja wdraża, zarówno w zarządzaniu organizacją, jak i poszczególnych działaniach partycypacyjny model, oparty na zaangażowaniu i wspólnym podejmowaniu decyzji.

W obszarze strategicznym włączenie społeczne realizujemy następujące działania: aktywizacja społeczna osób narażonych na wykluczenie społeczne (programy wychodzenia z bezdomności, terapia psychologiczna, treningi umiejętności społecznych, programy przeciwdziałania przemocy domowej, programy wolontariatu, kluby, centra dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami). Zasięg terytorialny: powiat Tczewski, w tym w szczególności obszary zdegradowane Tczewa oraz gmina Tczew iMorzeszczyn.

W obszarze strategicznym aktywność obywatelska realizujemy następujące działania: programy grantowe m.in. Działaj Lokalnie i Akumulator Społeczny (skierowane zarówno do organizacji pozarządowych, jak i nieformalnych grup mieszkańców, w tym z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym), programy szkoleniowe dla liderów i liderek oraz animatorów i animatorek lokalnych, centrum organizacji pozarządowych (m.in. inkubacja ngo, szkolenia, doradztwo, udostępnianie infrastruktury, rady działalności pożytku publicznego, rady organizacji pozarządowych) , projektu promujące debaty oksfordzkie jako formę prowadzenia debaty publicznej, kawiarenki obywatelskie, projekty z zakresu pobudzania wysokiej jakości współpracy administracji publicznej z sektorem społecznym, działania z zakresu praw człowieka, w tym praw kobiet, działania z zakresu konsultacji społecznych (strategii, programów współpracy, procesów rewitalizacji, budżetu obywatelskiego i innych). Zasięg terytorialny: subregion nadwiślański i metropolitalny woj. pomorskiego

W obszarze strategicznym ekonomia społeczna realizujemy następujące działania: programy edukacyjne z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, aspektów formalno-prawnych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, inkubacja przedsiębiorstw społecznych, animacja, doradztwo kluczowe, realizacja działań ekonomicznych wspierających wchodzenie na rynek pracy grup narażonych na wykluczenie społeczne, w tym w szczególności osób młodych (spółdzielnia tczewskich kurierów rowerowych – w trakcie uruchamiania). Zasięg terytorialny: subregion nadwiślański i metropolitalny woj. pomorskiego.

WIZJA FUNDACJI POKOLENIA

Społeczeństwo, w którym każdy ma równe szanse na rozwój i realizację swoich inicjatyw w celu świadomego budowania dobra wspólnego, spełniania się w swojej pasji, niesienia pomocy potrzebującym i nieskrępowanej działalności mającej na celu realizowanie idei humanistycznych i humanitarnych. W centrum działań podejmowanych przez organizacje i podmioty administracji publicznej znajduje się dobro człowieka, jego rozwój, zachowanie pełni praw oraz umożliwienie działań służących wzmacnianiu społeczeństwa lokalnego. Obywatele i obywatelki mają świadomość swoich praw i obowiązków, współtworzą społeczność lokalną, budując kapitał społeczny, czerpiąc dobre wzorce i realizując się także w pracy społecznej i wolontarystycznej.

MISJA FUNDACJI POKOLENIA

Jesteśmy zespołem specjalistów i specjalistek, działamy, nieustannie się rozwijając, by jak najlepiej odpowiadać na aktualne potrzeby społeczności lokalnej. Dzielimy się wiedzą, umiejętnościami i narzędziami, mając na uwadze przede wszystkim dobro osób, które wspieramy. Zachowujemy i szanujemy godność osób, z którymi współpracujemy. Wypracowując wspólne zasady prowadzimy dialog, przestrzegamy zasad pomocniczości i idei dobra wspólnego.