Mapa strony

Działaj medialnie! – czyli dobre praktyki Ośrodków Działaj Lokalnie w komunikacji i promocji

Data opublikowania: 11 czerwca 2021

Autor:
Katarzyna Kunert

Ośrodki Działaj Lokalnie od lat prowadząc swoje działania, dbają o ich promocję w mediach tradycyjnych, internecie i mediach społecznościowych.  Najciekawsze i najbardziej skuteczne metody, co roku są nagradzane w ramach konkursu dobrych praktyk Programu Działaj Lokalnie. 

W ideę Programu Działaj Lokalnie jest wpisane współdziałanie różnych grup mieszkańców i jak najszerszego spektrum instytucji życia lokalnego, dzięki czemu wspólnymi siłami mogą wyzwolić społeczną energię i skutecznie poprawiać jakość życia w swoich społecznościach. Aby dotrzeć do tak szerokiej i zróżnicowanej grupy odbiorców niezbędne jest korzystanie z różnorodnych kanałów i metod komunikacji. Żeby z powodzeniem realizować Działaj Lokalnie w małych miejscowościach, niezbędne jest zarówno informowanie o samym Programie, możliwościach jakie on daje, jak i pokazywanie rezultatów, sukcesów zrealizowanych projektów, które przekonają instytucje do wspierania inicjatyw mieszkańców i staną się inspiracją dla kolejnych osób. 

Synergia komunikacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” (Kluczbork, woj. opolskie) przyjęło strategię komunikowania o Programie Działaj Lokalnie na wiele różnych sposobów, które się wzajemnie uzupełniają i wzmacniają skuteczność przekazu. Działania informacyjne i promocyjne opierające się na różnorodnych kanałach i formach komunikacji, przynoszą oczekiwany efekt synergii. Dzięki temu LGD Dolina Stobrawy dociera do wolontariuszy, społeczników, przedsiębiorców, samorządów, mediów i organizacji pozarządowych i wielu innych środowisk. Pokazywanie efektów zrealizowanych pomysłów umacnia w realizatorach poczucie osiągniętego sukcesu, docenienie własnego zaangażowania i stanowi silną motywację do dalszego działania. Jest też inspiracją dla innych liderów działań społecznych, które chcą mieć wpływ na swoje otoczenie. 

Wszystkie informacje dotyczące Programu i jego realizacji są zamieszczane na stronie internetowej  w zakładce„Działaj Lokalnie”, a bieżące informacje widoczne są dodatkowo w zakładce aktualności. Na profilu stowarzyszania na portalu Facebook organizacja regularnie zamieszcza informacje dotyczące DL, Konkursu, realizacji poszczególnych projektów, wydarzeń związanych z Działaj Lokalnie i innymi programami PAFW. Zachęca też i monitoruje grantobiorców, aby udostępniali informacje o swoich działaniach i dzielili się osiągnięciami na profilach swoich organizacji, czy też tych dotyczących swoich miejscowości. Prowadzi kanał na Youtube, na którym umieszcza materiały dotyczące Działaj Lokalnie, powstał również film o opowiadający o efektach DL.

LGD regularnie wysyła newsletter, w którym informuje o istotnych sprawach dotyczących naszych działań. Poza kanałami internetowymi, korzysta również z licznych form komunikacji bezpośredniej. 

Informacje na temat Programu przekazywane są na stoiskach informacyjnych podczas różnych wydarzeń i imprez plenerowych odbywających się na terenie ODL. Jest to świetna okazja do prowadzenia rozmów z mieszkańcami na temat ich potrzeb i pomysłów.  Organizacja gościła również na konwentach sołtysów, zorganizowała happening, w czasie którego informowała o możliwości  przekazywania 1% podatku, i “Dzień seniora z Doliną Stobrawy”. 

Stowarzyszenie  współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, korzystając z pomocy gminnych pełnomocników ds. organizacji pozarządowych, którzy przekazują informacje o konkursach Działaj Lokalnie bezpośrednio do zainteresowanych mieszkańców i organizacji w swoich gminach, wspierają organizowanie spotkań informacyjnych udostępniając salę i informacje – zarówno na gminnych stronach internetowych, jak i na tablicach ogłoszeń w każdej gminie.  ODL rozdaje ulotki zawierające informacje o Programie Działaj Lokalnie i możliwości przekazywania 1% na jego realizację. Osoby, które przychodzą skorzystać z bezpłatnego rozliczania PIT w siedzibie organizacji są informowane, że ich 1% zostanie przekazany na realizację Działaj Lokalnie. Jednocześnie są zapoznawani z głównymi założeniami i efektami Programu. 

Sukcesy w komunikacji zapewniają dobre relacje z mediami takimi jak Radio Opole, Radio Doxa, TVP3 Opole, Lokalna TV oraz z prasą – Nowa Trybuna Opolska, Kulisy Powiatu Kluczbork-Olesno. Media chętnie pokazują wydarzenia odbywające się w ramach Działaj Lokalnie. Jedną z członkiń Komisji Grantowej jest dziennikarka lokalnej prasy, która potrafi docenić zaangażowanie społeczne. Dzięki analizie projektów podczas oceny wniosków, łatwiej na bieżąco informować media o tym, co się w nich dzieje. LGD zachęca grantobiorców do bezpośredniego kontaktowania się z mediami i uświadamia im, że ich projekty i wkład włożony w ich realizację są bardzo ważne i zasługują na to, aby się nimi chwalić i inspirować innych.  

Organizowany co roku konkurs “Opowiedz…” zachęca do przygotowania relacji ze zrealizowanych projektów w atrakcyjnej dla szerokiego grona odbiorców formie. Filmy przygotowane w ramach konkursu maja później zapewnioną promocję na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. 

Społeczny portal internetowy

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (Milicz, woj. dolnośląskie) stworzyło społeczny portal internetowy www.dzialaj.barycz.pl. Zawiera on wszystkie niezbędne informacje i dokumenty potrzebne do prowadzenia konkursu. Ważną częścią strony jest zakładka „Co słychać w projektach?”. Każdy realizator projektu otrzymuje dostęp do utworzenia swojej podstrony na portalu w celu samodzielnego relacjonowania działań w projekcie, w tym zamieszczania zdjęć. Liderzy projektów po podpisaniu umowy, zostają przeszkoleni z obsługi podstrony, a w razie potrzeby, na bieżąco udzielana jest pomoc przez koordynatora Działaj Lokalnie. 

Stowarzyszenie dostrzegło wiele zalet takiego rozwiązania. Przede wszystkim możliwość śledzenia przez zainteresowane osoby (w tym przyszłych wnioskodawców oraz media) działań projektowych na bieżąco zamieszczanych przez wszystkich grantobiorców, nabycie umiejętności prowadzenia strony czy możliwość skontaktowania się zainteresowanych osób/mediów z realizatorami projektu za pomocą danych kontaktowych zamieszczonych na stronie projektu.

Przygoda z radiem

Od 2018 roku Fundacja Aktywizacji i Rozwoju (Staszów, woj. świętokrzyskie) podjęła współpracę z lokalnym Radiem Leliwa – ma ono zasięg na województwo świętokrzyskie i podkarpackie. Na początku były to 4-5 audycje w roku o działaniach i programie Działaj Lokalnie w powiecie staszowskim. Wspólnie z redaktorami stacji Fundacja zmieniła koncepcje współpracy na bardziej efektywną i dodatkowo angażującą grantobiorców. 

Od 2019 roku pojawiła się możliwość wyjazdu realizatorów poszczególnych projektów do siedziby radia i opowiedzenia o swoich działaniach dla lokalnych społeczności. Dzięki temu  każdy z nich ma możliwość doskonalenia kompetencji w zakresie komunikacji i z zaangażowaniem i pasją opowiada o działaniach swojej organizacji.  Ma również sposobność zaproszenia na swoje wydarzenia. Uczestnicy projektów nabierają w ten sposób pewności siebie, zaczynają obcować z mediami, zmieniają się, stają się odważniejsi. Te umiejętności stają się później bardzo przydatne w działaniach społecznych. 

Videorelacje z projektów

Centrum Społecznego Rozwoju (Mikołów, woj. śląskie) w pierwszym roku działania jako Ośrodek Działaj Lokalnie zdecydowało się przeznaczyć część dotacji na realizację lokalnego konkursu grantowego na stworzenie krótkich filmików o każdym z projektów dofinansowanych w konkursie. W ten sposób połączyli ideę promowania „Działaj Lokalnie” i pokazania programu od strony grantobiorców. Filmy okazały się świetnym sposobem na promowanie przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (CSR jako afiliowany ODL wkład własny do programu pozyskuje w głównej mierze właśnie z 1%). 

Praktyka ta na stałe wpisała się w działania tego Ośrodka. Każdy grantobiorca podczas szkolenia jest informowany o filmach z realizacji projektów.

Opisane tu przykłady  są dowodem na to, że warto pokazywać działania lokalne światu, korzystając z nowych technologii  i możliwości. Często dopiero wówczas mieszkańcy dowiadują się ile dobrego dzieje się w ich okolicy, stają się z tego dumni, wspierają i przyłączają się do wspólnych działań. Warto działać medialnie !