Mapa strony

Nabór na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie 2020

Data opublikowania: 6 listopada 2020

Autor:
Paweł Zań

Działasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców? Potrafisz skutecznie pozyskiwać środki z różnych źródeł na swoją działalność? Współpracujesz z wieloma partnerami w swojej społeczności? Chcesz wspierać aktywność mieszkańców, przyznawać dotacje na inicjatywy obywatelskie i otrzymać do 15.000 zł rocznie na prowadzenie lokalnych konkursów grantowych?

Zgłoś swoją organizację do programu „Działaj Lokalnie”, w którym poszukujemy kandydatów na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie (Afiliowane ODL). Wnioski można składać do 30 listopada 2020 r.

Celem programu „Działaj Lokalnie” jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych. W ramach Programu oferowane jest wsparcie dla aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania. Każda społeczność to inni ludzie, inne zasoby potrzeby, tradycje i doświadczenia, dlatego „Działaj Lokalnie” wspiera przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze. Program stawia na aktywność obywatelską, w tym wolontariat, filantropię, liderstwo i partnerstwo.

Program „Działaj Lokalnie” promuje wartości i postawy, takie jak:

 • Zaangażowanie społeczne i odpowiedzialność

Podejmowane w Programie przedsięwzięcia służą wyzwalaniu społecznej energii. ODL komunikują się ze swoją społecznością, angażują mieszkańców wsi i małych miast we wspólne działania. Wsparcie otrzymują projekty będące odpowiedzią na konkretne potrzeby.

 • Gotowość do podejmowania wyzwań i otwartość na współpracę

ODL i realizatorzy projektów lokalnych poszukują niestandardowych metod działania, eksplorują nowe obszary zaangażowania społecznego oraz promują innowacyjne rozwiązania wśród swoich partnerów i odbiorców projektów.

 • Dzielenie się zasobami i budowanie partnerstw

Działając na rzecz dobra wspólnego, ODL, realizatorzy projektów, mieszkańcy jak i wolontariusze pozyskują partnerów i zasoby (finansowe i rzeczowe). Wszyscy dbamy o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych środków, transparentność procedur, rzetelny monitoring i rozliczenie prowadzonych działań. Budowany jest kapitał społeczny oparty na zaufaniu partnerów i obywateli.

 

„Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, w którym granty przyznawane są na poziomie lokalnym poprzez zaangażowanie sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Sieć ODL obejmuje stowarzyszenia oraz fundacje, z miejscowości do 50 tys. mieszkańców, działające na obszarze od czterech gmin do kilku powiatów, które wyłaniane są w otwartym konkursie przez komisję selekcyjną. Obecnie sieć składa się z 77 organizacji, w tym 11 Afiliowanych ODL i obejmuje swoim zasięgiem ponad 650 gmin. W każdym województwie działają co najmniej dwa ODL. Nawiązują one współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, a także lokalnymi władzami i przedsiębiorcami. Adresatami konkursów lokalnych są organizacje pozarządowe i nieformalne grupy obywatelskie, w imieniu których wnioski mogą składać organizacje oraz instytucje publiczne (szkoły, domy kultury, biblioteki), działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

 

Do konkursu na Afiliowane ODL mogą przystąpić stowarzyszenia oraz fundacje, które spełniają poniższe kryteria:

 • mają siedzibę w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców,
 • są gotowe, w oparciu o zasoby, doświadczenia i dokumenty programu „Działaj Lokalnie” z własnych środków przyznawać dotacje w lokalnych konkursach na inicjatywy obywatelskie na obszarze od 4 do kilkunastu gmin z wyłączeniem obszarów, na których działają ODL już biorące udział w Programie),
 • mają doświadczenie w realizacji projektów społecznych i działają na rzecz rozwoju lokalnego, a ich misja jest zbieżna z celami i wartościami „Działaj Lokalnie”,
 • posiadają doświadczenie i odnoszą sukcesy w pozyskiwaniu środków z różnych źródeł,
 • współpracują z wieloma partnerami lokalnymi,
 • chciałyby dołączyć do ogólnopolskiej sieci ODL i korzystać z jej zasobów, a także otrzymać dotację w wysokości do 15000 zł rocznie na organizację lokalnych konkursów grantowych.

 

Wśród korzyści dla organizacji, które zostaną Afiliowanymi ODL można wymienić:

 • Włączenie do Sieci ODL i możliwość współpracy z organizacjami członkowskimi zlokalizowanymi w całej Polsce.
 • Korzystanie z know how dotyczącego prowadzenia lokalnego konkursu grantowego, w oparciu o regulaminy, procedury i zasady wypracowane przez ponad 20 lat funkcjonowania „Działaj Lokalnie”.
 • Dostęp do elektronicznego generatora Programu, który pozwala w trybie online prowadzić lokalne konkursy grantowe.
 • Możliwość korzystania z marki programu „Działaj Lokalnie”.
 • Łatwiejszy i szybszy dostęp do innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacją pozarządową i animowaniu społeczności lokalnej.
 • Możliwość korzystania z różnorodnych form wsparcia (m.in. szkoleń, warsztatów, spotkań, webinariów) służących podniesieniu umiejętności i wymianie doświadczeń.
 • Coroczne spotkania Sieci ODL, służące podniesieniu umiejętności i wymianie doświadczeń.
 • Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na administrowanie Programem na poziomie lokalnym.
 • Możliwość udziału w wewnętrznych konkursach, w których przyznawane są nagrody finansowe służące inspiracji i podnoszeniu motywacji.
 • Wsparcie merytoryczne ze strony PAFW oraz ARFP.

 

Więcej o naborze w regulaminie:
Pobierz plik Regulamin naboru na Afiliowane ODL 2020 (pdf 394 KB)
Pobierz plik Wniosek dla kandydatów na Afiliowane ODL 2020 (doc 354 KB)

Zainteresowanie organizacje mogą składać wnioski aplikacyjne do 30 listopada 2020 roku.

Szczegółowych informacji o naborze udziela Paweł Zań, koordynator programu „Działaj Lokalnie”, tel. 226220209 wew. 15 oraz via e-mail p.zan@filantropia.org.pl.

„Działaj Lokalnie” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.