Mapa strony

Nasze wspólne miejsce odpoczynku – „OPAWSKA OSTOJA”

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica”

Cel projektu

Namacalnym celem projektu było zagospodarowanie nieużytkowanego od wielu lat parku. Kolejnym celem była chęć rozbudzenia świadomości mieszkańców na potrzeby rozwoju wsi i integracja mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania w tym projekcie polegały na zagospodarowaniu terenu parku znajdującego się w centralnym punkcie wsi tak, aby mógł służyć całej społeczności wiejskiej, turystom i rowerzystom. Integracja mieszkańców nastąpiła podczas wspólnego działania, polegającego na pracach przy porządkowaniu terenu, nasadzaniu roślinności czy budowaniu miejsca do odpoczynku. Z kostki betonowej wykonaliśmy ścieżki i plac pod altanę drewnianą, wstawiliśmy nowe ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych, zasialiśmy trawę i posadziliśmy roślinność na skarpie oraz nasadziliśmy drzewka ozdobne wzdłuż ogrodzenia. Działania te wzbudziły w mieszkańcach poczucie wspólnoty, jedności i integracji i były wstępem do dalszej aktywizacji i podejmowania wspólnych działań podczas organizacji imprez odbywających się w naszej wsi.

Rezultaty projektu

Rezultatem była integracja lokalnej społeczności oraz stworzenie pięknego miejsca w centrum wsi, które zostały w pełni osiągnięte. Wykonaliśmy zagospodarowanie terenu o powierzchni 40 arów, na którym wykonaliśmy: ścieżkę z kostki brukowej 25mb, miejsce pod altanę wybrukowane z kostki 30m2, zakupiliśmy ławkę, nasadziliśmy kwiaty i tuje (20 szt). Rozwinęły się więzi międzyludzkie i zaszczepiła się chęć do współpracy i dalszych działań dla wsi.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami działań zawartych w projekcie była społeczność wsi Opawa reprezentująca wszystkie pokolenia.

  • dzieci (młodsze i starsze);
  • młodzież;
  • emeryci oraz osoby starsze;
  • turyści.

Dodatkowo istotne było, aby turyści i rowerzyści przyjeżdżający do Opawy mogli korzystać z tego miejsca. Działania były tak skoordynowane, aby każda z grup była zaangażowana w odbiór działań zawartych w projekcie.

Partnerzy w realizacji projektu

W trakcie realizacji prac podczas modernizacji w „Opawskiej Ostoi” naszymi partnerami byli lokalni przedsiębiorcy, strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opawie, instytucje i prywatne osoby nie tylko zamieszkujące naszą wieś, ale również okoliczne wsie. Wspierali nas również ludzie, którzy przyjechali spędzić swój urlop w Opawie. Swoją pomoc również udzieliły nam władze Gminy Lubawka.