Mapa strony

Otwarta Pracownia 2

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Celem projektu było rozbudzenie motywacji do odkrywania własnych talentów, pasji, zainteresowań poprzez udział i bezpośrednie zaangażowanie w organizowanych zajęciach, warsztatach i spotkaniach.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał przede wszystkim na prowadzeniu zajęć dla wszystkich chętnych w pracowni ceramicznej. Program zajęć obejmował zapoznanie się z historią lepienia z gliny i ceramiki, technikami lepienia, przygotowanie projektu, wykonanie pracy. Przygotowano również spotkania z twórcami kultury.

  1. Spotkanie autorskie z twórcą ceramiki-artystą otwarte dla wszystkich chętnych.
  2. Wyjazd do pracowni ceramicznej w Warniłęgu dla nauczycieli prowadzących zajęcia w pracowni ceramicznej przy SP Drawsko Pomorskie.
  3. „Otwarta pracownia 2” – zajęcia otwarte. Każdy z prowadzących zajęcia w pracowni prowadził zajęcia otwarte (3 godziny) dla wszystkich chętnych raz w tygodniu między wrześniem a grudniem.

Rezultaty projektu

W wyniku realizacji projektu nastąpił:

  • wzrost wiary we własne możliwości uczestników warsztatów (40 osób);
  • stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego;
  • rozszerzenie, zacieśnienie i poprawa kontaktów rówieśniczych;
  • zwiększenie zainteresowania sztuką wśród społeczności lokalnej;
  • promocja działalności artystycznej w społeczności lokalnej;
  • zacieśnienie więzi pomiędzy dziećmi a rodzicami biorącymi udział w zajęciach.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była grupa mieszkańców Drawska Pomorskiego bez ograniczeń wiekowych. Szacuje się ją na poziomie 40 osób. Są to uczestnicy spotkań, warsztatów w otwartej pracowni.

Partnerzy w realizacji projektu

Przy realizacji naszego projektu współpracowaliśmy ze Szkołą Podstawową w Drawsku Pomorskim, która użyczyła nam salę oraz wyposażenie pracowni.