Mapa strony

Kolorowy zawrót głowy

Logotyp Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej

Cel projektu

Główny cel projektu to stworzenie ogrodu przyjaznego lokalnej społeczności, jako miejsca wspólnej aktywności i integracji mieszkańców przy ognisku. Jako cel i zadania główne projektu zaplanowano: rewitalizację i zagospodarowanie terenu przy szkole, stworzenie ogrodu w środowisku wiejskim oraz zasadzenie drzew i krzewów.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania zrealizowane w ramach projektu to uporządkowanie terenu z śmieci, chwastów, krzewów i kamieni, rekultywacja i przygotowanie gleby, opracowanie planu ogrodu łącznie z spisem roślin do posadzenia, zorganizowanie i zakup materiałów budowlanych w tym kamieni i drewna; zakup drzew i roślin, posadzenie drzew, krzewów i roślin, wydzielenie miejsca na ognisko, postawienie stołu i ławek.

Rezultaty projektu

Projekt ma przyczynić się do zmiany zasad pielęgnacji terenów zielonych we wsi Toczyska, ma zintegrować wiejską społeczność do aktywnego działania na rzecz lokalnych potrzeb. Projekt zakłada również wzmocnienie poczucia więzi pomiędzy człowiekiem a przyrodą, a także umożliwienie odpoczynku na łonie ogrodu dla całych rodzin poprzez ciekawe spędzenie czasu.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu będą dzieci klas 1-3 ze szkoły podstawowej, dzieci uczęszczające do przedszkola oraz mieszkańcy wsi Toczyska, jak również uczestnicy wycieczek rowerowych odwiedzających naszą gminę i miejscowość, podróżni i turyści odwiedzający lokalne atrakcje turystyczne w gminie i mieście Stoczek Łukowski w szacowanej liczbie 100 osób, a także dzieci i młodzież z innych szkół.

Partnerzy w realizacji projektu

Koło Gospodyń Wiejskich w Toczyskach