Mapa strony

Zasady Programu

Jak przyznawane są dotacje?

Treść wprowadzenia

„Działaj Lokalnie” to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje są przyznawane na poziomie lokalnym. Umożliwia to współpraca z partnerami Programu – siecią Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL). Sieć ODL tworzą stowarzyszenia i fundacje, które są wyłaniane w otwartych konkursach. Obecnie liczy ona 72 organizacje. Co roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) przekazuje środki wszystkim członkom Sieci. Oprócz tego każdy ODL pozyskuje dodatkowo własne fundusze od samorządów, firm, innych instytucji lub od mieszkańców (m.in. z kampanii pozyskiwania 1% podatku na rzecz organizacji społecznych). Przeznacza je na dotacje w lokalnych konkursach grantowych, które co roku ogłasza na swoim terenie, ewentualnie na finansowanie części kosztów realizacji konkursów. W ramach każdego z konkursów ODL przyznaje od kilku do kilkudziesięciu grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację projektów, które:

 • aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego,
 • przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych,
 • w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

Lokalne konkursy odbywają się według jednakowych zasad. Najważniejsze wśród nich są jawność, przejrzystość, otwartość i współpraca różnorodnych środowisk.
Jeżeli w poniższych zagadnieniach nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Programu.

Napis Scrable Zróbmy coś razem

Pytania i odpowiedzi

 1. W ramach Programu „Działaj Lokalnie” decyzje o przyznaniu dotacji są podejmowane na poziomie lokalnym. Sieć ODL uruchamia corocznie lokalne konkursy grantowe, wszystkie według jednakowych zasad. Lokalne komisje grantowe oceniają wnioski i podejmują decyzje o przyznaniu dotacji.

 2. Program „Działaj Lokalnie” finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dodatkowo partnerzy ODL – samorządy, firmy, lokalne organizacje pozarządowe – przekazują środki finansowe, które wspierają realizację lokalnych konkursów grantowych.

 3. Decyzje o tym, czy projekt otrzyma dofinansowanie, zapadają na poziomie lokalnym. Każdy ODL powołuje komisję grantową, w której biorą udział niezależni eksperci i darczyńcy.

 4. ODL przekazują środki na realizację nagrodzonych projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem, m.in. wspierają grantobiorców i monitorują wykonywane działania.

 5. Dofinansowanie ma służyć realizacji projektów, które aktywizują lokalne społeczności wokół dobra wspólnego, przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców. Lokalne inicjatywy powinny mieć jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty wykonania. Ważne jest również, aby te przedsięwzięcia realizowali wspólnymi siłami mieszkańcy i miejscowe instytucje. Powinny też one w przemyślany sposób angażować zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

 6. Projekty powinny dotyczyć takich tematów, jak m.in.: pomoc społeczna, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianie i ochrona praw kobiet, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, ekologia i ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, porządek i bezpieczeństwo publiczne, przeciwdziałanie patologiom społecznym, promocja i organizacja wolontariatu, działalność charytatywna oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Tematy pokrywają się ze sferą zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU 2003 nr 93, poz. 876). Realizowane działania mają służyć budowie kapitału społecznego, a także opierać się na współpracy z różnymi partnerami lokalnymi i wolontariuszami.

 7. Opisy dofinansowanych inicjatyw znajdują się w zakładce Baza projektów. Część z nich to uniwersalne rozwiązania, oznaczone ikonką „projekty modelowe”, których doświadczenia można wykorzystać.

 8. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest ogólnopolskim realizatorem Programu „Działaj Lokalnie”. Udziela pomocy członkom Sieci ODL w bieżącej działalności związanej z realizacją lokalnych konkursów grantowych, organizuje szkolenia dla ODL, ogłasza nabory na nowych członków Sieci ODL, monitoruje i odbywające się w całej Polsce lokalne konkursy grantowe. ARFP opracowuje dokumenty programowe służące realizacji lokalnych konkursów grantowych, takie jak: regulamin konkursu, formularz aplikacyjny, karta oceny aplikacji dla lokalnej komisji grantowej, wzór sprawozdania, wzór umowy z lokalnym beneficjentem, karta monitoringu postępów projektu itd. Oprócz tego przygotowuje ODL do przeprowadzania lokalnych konkursów, tworzy materiały promocyjne Programu i prowadzi jego stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych.

 1. O grant mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie miejscowości liczących do mniej więcej 20 tysięcy mieszkańców, które znajdują się w zasięgu działania ODL (zakładka Zasięg Programu). Większość beneficjentów Programu to lokalne organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, do których dotychczas nie docierały informacje o ogólnopolskich programach lub które nie miały wystarczającej wiary we własne siły, aby ubiegać się w ich ramach o dotacje.

 2. Krok 1: Sprawdź, czy na terenie Twojej gminy działa Ośrodek Działaj Lokalnie. Listę ODL i mapę zasięgu znajdziesz w zakładce Zasięg Programu.

  Krok 2: Jeśli odnalazłeś właściwą organizację, skontaktuj się z nią. Każda z nich prowadzi lokalny konkurs grantowy według swojego harmonogramu działań.

  Krok 3: Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi Programu na naszej stronie w zakładce Strefa grantobiorców lub skontaktuj się w tej sprawie z właściwym ODL, który udostępni Ci wzór wniosku i regulamin konkursu. Upewnij się, że działania, które chcesz realizować, spełniają założenia konkursu grantowego w ramach „Działaj Lokalnie”.

  Krok 4: Przygotuj wniosek i złóż go online. Wykorzystaj do tego generator wniosków, do którego link znajdziesz na naszej stronie w zakładce Strefa grantobiorców.

 3. Jeżeli Twoja gmina nie znajduje się z w zasięgu żadnego z Ośrodków Działaj Lokalnie, oznacza to, że niestety w tym momencie nie możesz ubiegać się o dofinansowanie dla swojego projektu ze środków Programu „Działaj Lokalnie”. Zaglądaj jednak na stronę regularnie. Program jest obecny w wybranych gminach, tych z którymi współpracuje Sieć ODL. Co roku następują niewielkie zmiany zasięgu Programu. Skontaktuj się z najbliższym ODL. To ODL decyduje, na terenie których gmin działa. Może się tak zdarzyć, że ODL powstanie w przyszłym roku w Twojej okolicy lub Ty sam będziesz mógł go stworzyć. Spróbuj też poszukać innych źródeł finansowania, wykorzystując strony: ngo.plwitrynawiejska.org.pl.

 4. Grupa nieformalna to minimum trzy osoby, które wspólnie realizują lub chcą realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadają osobowości prawnej.

 5. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do inicjatywy lokalnej (w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dział II, rozdział 2a, art. 19b-19h, DzU 2003 nr 93, poz. 876) forma dofinansowania projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie”. Projekty te realizują zespoły mieszkańców, czyli grupy nieformalne, we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

  Grupa nieformalna może porozumieć się z działającą na jej terenie instytucją lub organizacją i za jej pośrednictwem złożyć wniosek do konkursu. W przypadku gdy lokalna komisja grantowa przyzna dofinansowanie, grupa nieformalna realizuje projekt, a środki wydzielone w ramach grantu „Działaj Lokalnie” wydatkuje „patron” grupy posiadający osobowość prawną. Jednak gdy takie rozwiązanie nie jest możliwe, grupa nieformalna składa wniosek bezpośrednio do Ośrodka Działaj Lokalnie i na tym właśnie polega oferta Inicjatywy Działaj Lokalnie. Podczas jej realizacji Ośrodek Działaj Lokalnie nie przekazuje grupie żadnych środków, lecz ponosi wszelkie koszty wykonania działań, które są zgodne z opisem projektu, do wysokości przyznanego dofinansowania. Gwarancją wykonania zobowiązań grupy nieformalnej i Ośrodka Działaj Lokalnie jest umowa cywilnoprawna, którą zawierają obie strony, a której częścią jest opis projektu i jego budżet.

 6. Działania projektowe, których celem jest aktywizowanie społeczności, nie powinny mieć charakteru jednorazowej akcji. Realizacja projektu powinien trwać minimum 3 miesiące, maksymalnie 6 miesięcy.

 7. Nie ma limitu liczby wniosków, które składa jeden wnioskodawca. Komisja grantowa może jednak przyznać tylko jedną dotację danej grupie, która będzie realizować projekt.

 8. Organizacja pozarządowa, która składa wniosek we własnym imieniu, może uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie tylko jednej inicjatywy, którą lokalna komisja grantowa oceniła najwyżej. W sytuacji gdy wnioskuje o dofinansowanie również w imieniu grup nieformalnych, którym udzieliła ona osobowości prawnej (czyli składa np. trzy wnioski, po jednym w imieniu własnym i dwóch różnych grup nieformalnych), może ona otrzymać dotację na realizację swojego własnego projektu, a ponadto na przeprowadzenie wszystkich inicjatyw zgłoszonych w imieniu grup nieformalnych, które decyzją komisji uzyskają dofinansowanie. Ważne jest, aby grupy realizujące projekty były różne.

 9. Dopuszczalna górna liczba wniosków nie jest ograniczona, ale lepiej kierować się rozsądkiem. W sytuacji gdy jedna instytucja udzieli osobowości prawnej dużej liczbie grup nieformalnych, istnieje niebezpieczeństwo, że nie dopełni ona warunków formalno-finansowych.

 10. O dotacje na lokalne projekty nie mogą wnioskować fundacje skarbu państwa i ich oddziały, fundacje utworzone przez partie polityczne, stowarzyszenia samorządów lokalnych, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie, Lokalne Organizacje Turystyczne, związki stowarzyszeń i jednostki organizacyjne Kościołów (parafie) i innych związków wyznaniowych.

 11. Tak. W czasie realizacji projektów grantobiorcy są zobowiązani pozyskać i zaangażować wkład własny w wysokości 25 procent dotacji, w tym minimum 5 procent wkładu finansowego. Warunek zapewnienia wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie. Wkład własny może pochodzić ze środków grantobiorcy lub też może być pozyskany z innych źródeł.

 12. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i niefinansowego.

 13. Jest to wkład w postaci pieniędzy, ulokowanych w kasie lub na koncie organizacji i przez nią rozliczany.

  PRZYKŁAD: Jeżeli przedsiębiorca przekaże organizacji 1000 zł na wkład własny do projektu, to pieniądze te muszą trafić na konto organizacji lub do jej kasy. Gdy organizacja kupuje za nie materiały, wtedy faktury/rachunki muszą zostać wystawione na organizację. Jeśli to podmiot wspierający opłaci fakturę/rachunek czy umowę, to nie są one traktowane jako wkład finansowy, ale jako wkład niefinansowy.

 14. Wkład niefinansowy to wsparcie zewnętrzne pozyskane przez grantobiorcę, które nie pociąga za sobą konieczności posiadania pieniędzy. Wartość wkładu własnego niefinansowego musi opierać się na racjonalnych stawkach (w przypadku wkładu usługowego i w postaci pracy wolontariuszy) lub na wartości rynkowej (w przypadku wkładu rzeczowego). Dobra zgromadzone jako wkład niefinansowy można wykorzystać tylko do realizacji projektu aż do jego zakończenia. Są trzy rodzaje wkładu własnego niefinansowego: rzeczowy, usługowy lub wolontariat.

 15. Wkład rzeczowy jest elementem wkładu niefinansowego. Wkładem rzeczowym są towary, wyposażenie i środki trwałe nienależące do organizacji, które firmy, instytucje lub osoby fizyczne przekażą jej na rzecz realizowanego projektu. Mogą to być np. produkty spożywcze, materiały biurowe, materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć, stroje, rekwizyty itp. Jako wkładu rzeczowego nie można traktować majątku organizacji ani towarów przekazanych organizacji na rzecz innego projektu, który realizuje. Wkład rzeczowy przekazany organizacji musi przejść na jej własność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Wartość wkładu rzeczowego wykazana w sprawozdaniu końcowym powinna być zgodna z jego wartością rynkową i udokumentowana jedną z niżej wymienionych form:

  • fakturą/rachunkiem, który wystawiła organizacji firma lub instytucja (forma zapłaty: darowizna),
  • oświadczeniem darczyńcy o przekazaniu darowizny na rzecz organizacji lub umową darowizny (od osób fizycznych),
  • porozumieniem (między grantobiorcą a darczyńcą, np. rolnikiem).
 16. Wkład usługowy jest elementem wkładu niefinansowego. Wkład własny usługowy to usługi świadczone przez firmy lub instytucje, wykonywane nieodpłatnie na rzecz realizowanego projektu. Za wkład usługowy można uznać np. usługi transportowe, budowlane, szkoleniowe, cateringowe, tłumaczenia, użyczenie sali, itp.

  Wkład usługowy powinien być zgodny z rynkową wartością usługi i rozliczany na podstawie faktury/rachunku wystawionych na grantobiorcę (forma zapłaty: darowizna).

 17. Wkład w postaci pracy wolontariuszy jest elementem wkładu niefinansowego. Wkład własny w postaci pracy wolontariuszy to zaangażowanie osób, które nie pobierają wynagrodzenia za pracę przy projekcie. Praca wolontariuszy powinna być wyceniona na podstawie szacowanej stawki godzinowej lub dziennej i odzwierciedlać realne stawki rynkowe.

 18. Wkład rzeczowy jest wyceniony na podstawie wartości rynkowej i/lub na podstawie umowy, faktury/rachunku.

  Wkład usługowy jest wyceniony na podstawie umowy lub faktury/rachunku wystawionych przez firmę lub instytucję.

  Wkład w postaci pracy wolontariuszy powinien być wyceniony na podstawie stawek obowiązujących na rynku w zależności od kwalifikacji wolontariusza i charakteru jego działania.

  PRZYKŁAD: Jeżeli profesor mieszkający w okolicy przeprowadzi zajęcia dla mieszkańców danego miasteczka jego stawka godzinowa/dzienna powinna być wyceniona zgodnie z realnymi stawkami obowiązującymi na rynku i na pewno będzie wyceniona wyżej niż praca lokalnej młodzieży, która przeprowadzi zajęcia dla dzieci z miejscowego przedszkola.

  Wkład w postaci pracy wolontariuszy powinien zostać wyliczony na podstawie ewidencji czasu pracy, przedstawionej np. w tabeli zawierającej takie dane, jak: imię i nazwisko, zakres prac (ogólnie), wykonane czynności na rzecz realizacji projektu, data, stawka godzinowa/dzienna, liczba godzin/dni, łączna wartość pracy wykonanej przez wolontariusza (stawka godzinowa/dzienna x liczba godzin/dni). Na etapie wypełniania wniosku wkład niefinansowy powinien być wyliczony orientacyjnie (ile organizacja planuje pozyskać wkładu z poszczególnych form wkładu niefinansowego), w sprawozdaniu końcowym zaś powinna posługiwać się konkretnymi sumami w poszczególnych kategoriach.

 19. Wkład własny należy zebrać i zaangażować w trakcie realizowania projektu. Na etapie składania wniosku należy przedstawić plan pozyskania tego wkładu.

 20. Tak, ale tylko część tych kosztów, która odpowiada procentowi udziału projektu w poniesionych ogólnych kosztach stałych. PRZYKŁAD: Jeżeli organizacja realizuje w tym samym czasie trzy projekty i otrzyma dofinansowanie w konkursie grantowym w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a wszystkie te projekty w równy sposób eksploatują placówkę organizacji, to koszty stałe (takie jak czynsz itp.) powinny zostać podzielone na cztery równe części i jedną z nich można uznać za wkład niefinansowy – wkład usługowy, pokryty z innych środków niż Programu „Działaj Lokalnie”.

 21. Tak, pod warunkiem że siedziba wnioskodawcy i teren, na którym chce on realizować projekt, znajdują się w zasięgu działania Ośrodka Działaj Lokalnie. Wnioskodawcy z dużych miejscowości, którzy chcą realizować projekt w małej społeczności, nie korzystają z puli środków przeznaczonych na realizację projektów w ośrodkach miejskich powyżej 20 tysięcy mieszkańców.

  PRZYKŁAD: Ośrodek Działaj Lokalnie w Iławie realizuje konkurs na terenie powiatu iławskiego (w tym miasta Iławy, w którym mieszka około 32 tysięcy osób). Ma więc wydzieloną pulę środków na granty w dużym mieście i pulę na granty realizowane na terenach poza Iławą. Wpływają do niego wnioski, które można podzielić na trzy grupy:

  a. składane przez wnioskodawców z gmin wiejskich na działania w swoich społecznościach,

  b. składane przez wnioskodawców z Iławy na działania prowadzone w Iławie,

  c. składane przez wnioskodawców z Iławy na działania prowadzone na terenach wiejskich. W tej sytuacji wnioski z grupy a i c będą korzystać z puli środków przeznaczonych na rozwój terenów wiejskich, a wnioski z grupy b będą zaliczone do projektów realizowanych w miastach liczących więcej niż 20 tysięcy mieszkańców. W przypadku gdy wnioskodawca pochodzi z miasta spoza powiatu iławskiego (np. z Nowego Miasta Lubawskiego), a chce realizować projekt w jednej z gmin powiatu iławskiego, nie jest on uprawniony do składania wniosków do Programu „Działaj Lokalnie”.

 22. Tak. Warunkiem uzyskania dotacji w tym przypadku jest:

  • uzyskanie pełnomocnictwa do samodzielnego udziału w konkursie, ponieważ wniosku w ich imieniu nie może złożyć podmiot spoza terenu działania Ośrodka Działaj Lokalnie;
  • obowiązek prowadzenia samodzielnej księgowości i posiadania konta bankowego, na które bezpośrednio trafi dotacja (to podstawa do samodzielnej realizacji projektu, o której mowa w Regulaminie).

  Nie dotyczy to grup nieformalnych. Grupy nieformalne nie mogą zwracać się o udzielenie osobowości prawnej do instytucji spoza terenu działania Ośrodka Działaj Lokalnie.

  PRZYKŁADY:

  1. Jeżeli do Ośrodka Działaj Lokalnie działającego na terenie gmin Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie i Stronie Śląskie zgłosi się oddział stowarzyszenia (bez osobowości prawnej) z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej, którego zarząd główny (posiadający osobowość prawną) ma siedzibę w Kłodzku, to spełni on kryteria formalne, jeśli uzyska stosowne pełnomocnictwo od zarządu i zaplanuje działania na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka. Istotne jest to, żeby to oddział aplikował na podstawie pełnomocnictwa, a nie instytucja spoza obszaru działania Ośrodka Działaj Lokalnie.
  2. Jeżeli do Ośrodka Działaj Lokalnie działającego na terenie gmin Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie i Stronie Śląskie zgłasza się sekcja koła Polskiego Związku Wędkarskiego, działająca w gminie Bystrzyca Kłodzka (przy czym konto bankowe i władze są skupione w kole z siedzibą w gminie Kłodzko), to nie spełnia ona kryteriów formalnych, gdyż nie jest organizacją, która ma prawne możliwości do samodzielnej realizacji projektu na terenie objętym zasięgiem Ośrodka Działaj Lokalnie.
 23. Tak. Grantobiorcy Ośrodków Działaj Lokalnie mogą prowadzić równolegle inne projekty w ramach jednego z pozostałych programów finansowanych przez PAFW, pod warunkiem że nie wykażą środków otrzymanych na jego realizację jako własnego wkładu finansowego do projektu zgłoszonego do Programu „Działaj Lokalnie”.

 24. Program „Działaj Lokalnie” powstał, by stwarzać warunki do rozwoju dla początkujących liderów lokalnych. Nie chodzi w nim o to, aby był jedynym (albo jednym z niewielu) źródeł finansowania stałych, cyklicznych inicjatyw proponowanych przez tę samą grupę czy organizację.

  Zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej wysoko będą oceniane te projekty, które spełniają kryteria wymienione w Regulaminie. Szczególne znaczenie ma to, czy proponują nowe działania, budują nową ofertę dla mieszkańców albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej przedsięwzięcia. Zatem wnioskodawcy powinni zaproponować nowe pomysły, nowe oferty. Mogą być one adaptacją działań, które podejmowały już inne środowiska, lub zupełnie nową propozycją.

  Projekty zgłaszane do konkursu mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

 25. Tak, pod warunkiem że te działania są częścią projektu, który będzie aktywizować społeczność, i mają szansę przyczynić się do osiągnięcia długotrwałych rezultatów. Działania o charakterze wyłącznie sportowym (np. seria treningów grupy piłkarzy czy innych zawodników) nie kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, gdyż nie aktywizują społeczności lokalnej.

 26. Regulamin nie określa procentowo ani kwotowo wysokości środków, jakie z dotacji przekazanej przez Ośrodek Działaj Lokalnie wnioskodawca może wykorzystać na pokrycie wspomnianych kosztów. Jednakże jednym z kryteriów oceny merytorycznej jest „adekwatność kosztów, stawek i honorariów do zaplanowanych działań”. Od decyzji komisji zależy, czy uzna zakup danego środka trwałego (lub opłacenia wynagrodzeń) za niezbędny do realizacji projektu.

 27. „Wszystko zaczyna się od dobra wspólnego – tego, z czego wspólnie korzystamy i za co jesteśmy współodpowiedzialni” – napisał prof. Janusz Czapiński. Dobro wspólne to warunki, które tworzy społeczność, tak aby jej członkowie mogli się jak najpełniej rozwijać. Dana społeczność użytkuje zasoby dobra wspólnego, takie jak: czyste powietrze, bezpieczeństwo, ogólnodostępny park, aktywność lokalnej młodzieży, miejsce spotkań dla mieszkańców. Coś, z czego wszyscy korzystają (lub przynajmniej mogą korzystać), co jest im potrzebne i co mogą współtworzyć, a przede wszystkim za co są odpowiedzialni. Więcej o tym „Jak lokalnie budować dobro wspólne?” znajdziesz w poradniku dla działających lokalnie.

 28. Kapitał społeczny, w rozumieniu Roberta Putnama, oznacza ogół norm, sieci wzajemnego zaufania, lojalności, poziomych zależności w danej grupie społecznej. Ponadto, według Francisa Fukuyamy, w odniesieniu do społeczeństwa, kapitał społeczny oznacza umiejętność współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i organizacji w celu realizacji własnych interesów. Wartość kapitału społecznego opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki temu mogą osiągać więcej korzyści. Z budową kapitału społecznego wiąże się ściśle wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a więc takiego, którego członkowie potrafią się samoorganizować i działać razem na rzecz postawionych samodzielnie wspólnych celów. Budowa społeczeństwa obywatelskiego jest strategicznym celem wspólnym dla wszystkich programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 1. Każdy Ośrodek Działaj Lokalnie pozyskuje dodatkowe fundusze na realizację lokalnego konkursu grantowego. Zazwyczaj pierwszym i najważniejszym partnerem ODL są samorządy. Ich zasoby finansowe, instytucjonalne, prawne, a nawet ludzkie umożliwiają Ośrodkowi efektywniejszą realizację najbardziej potrzebnych i najcenniejszych, z punktu widzenia dobra wspólnego, inicjatyw.

 2. ODL korzystają z zasobów samorządów i m.in. dzięki temu mogą realizować najbardziej wartościowe projekty społeczne dla coraz większej liczby mieszkańców. Samorząd ma pewność, że ODL zadba o to, aby realizacja projektów odbyła się na możliwie najwyższym poziomie, przyniosła konkretne rezultaty i korzyści mieszkańcom. Obecnie ODL współpracują łącznie z 579 gminami.

 1. Ośrodki Działaj Lokalnie od wielu lat ściśle współdziałają z wieloma lokalnymi i regionalnymi przedsiębiorstwami, otrzymują od nich wsparcie na realizację lokalnego konkursu grantowego. Firmy te mają pewność, że dzięki współpracy z ODL zostaną zrealizowane działania, które wpisują się w ich misję i strategię, a one same zyskają wizerunkowo jako przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, dbające o lokalne społeczności.

 2. Firmy współpracujące z ODL mają m.in. szansę być nominowane w ogólnopolskim konkursie „Dobroczyńca Roku” w specjalnej kategorii „Zaangażowanie lokalne” i w ten sposób zyskać ogólnopolski rozgłos.

 1. Wolontariusze Programu „Działaj Lokalnie” to już ponad 200 tysięcy osób z całej Polski. Wspierają oni poszczególne ODL w bardzo różnorodny sposób. Pomagają organizować spotkania informacyjne i szkolenia dla potencjalnych grantobiorców, przygotowują materiały promocyjne, kontaktują się z mediami, biorą udział w realizacji projektów. Ich pomoc jest szczególnie cenna przy organizacji mniejszych i większych wydarzeń, takich jak pikniki, warsztaty, festiwale, zawody sportowe itp. Wolontariuszami są zarówno osoby nastoletnie, dorośli, jak i seniorzy. Jeśli chcesz dołączyć do grona wolontariuszy „Działaj Lokalnie”, sprawdź w zakładce Zasięg Programu [link], gdzie jest Twój najbliższy ODL. Skontaktuj się z nim – tam uzyskasz szczegółowe informacje.

 1. Ośrodki Działaj Lokalnie to organizacje pozarządowe będące partnerami w realizacji Programu „Działaj Lokalnie”. ODL to rzetelne, innowacyjne i doświadczone stowarzyszenia i fundacje, które są wyłaniane w otwartych konkursach i przygotowują corocznie lokalne konkursy grantowe dla mniejszych organizacji i grup nieformalnych na terenie kilku wybranych gmin. Są ośrodkami animacji lokalnej, a w realizacji Programu „Działaj Lokalnie” wykorzystują takie narzędzia, jak: programy grantowe, kampanie społeczne i fundraisingowe, działalność poradnicza i szkoleniowa, promocja i rozwój wolontariatu lokalnego oraz dialog z grupami interesariuszy (partnerami biznesowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i grupami obywatelskimi). ODL są apolityczne, działają we współpracy z różnorodnymi partnerami lokalnymi na rzecz wzmacniania kapitału społecznego. Pozyskują fundusze na dotacje lokalne, przekazują pieniądze na realizację nagrodzonych projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem. W ramach umowy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, ODL są zobowiązane co roku do przeprowadzenia lokalnych konkursów grantowych na obszarze swojego działania, zgodnie z zasadami Programu „Działaj Lokalnie”.

 2. Ośrodki Działaj Lokalnie skutecznie przyczyniają się do rozwoju społeczności, których są częścią. Pozyskują dodatkowe środki finansowe na prowadzenie lokalnych konkursów grantowych i wspieranie projektów mieszkańców, angażują środowisko biznesu i przedstawicieli samorządu we wspieranie działań społecznych. ODL ogłaszają lokalne konkursy na podstawie procedur gwarantujących uczciwość, przejrzystość, jawność i równość dostępu. Przyczyniają się do ożywienia działalności dotychczas nieaktywnych organizacji i grup. Uczą mało doświadczone organizacje i instytucje, jak przygotowywać projekty i konsultują zgłaszane przez nie wnioski aplikacyjne. Powołują komisje grantowe, które wybierają najlepsze inicjatywy, i przyznają środki (granty) na realizację projektów przygotowanych przez mieszkańców. Oprócz tego monitorują rezultaty dofinansowanych inicjatyw i pomagają w przygotowywaniu sprawozdań i rozliczaniu grantów. Zachęcają także do współpracy lokalnych liderów realizujących wspierane inicjatywy i wspomagają grantobiorców, gdy ci ubiegają się o środki na projekty społeczne ze źródeł ponadlokalnych.

 3. Certyfikaty otrzymują te Ośrodki Działaj Lokalnie, które spełniają najwyższe standardy w realizacji Programu, tworzą wzory działania dla innych organizacji i skutecznie budują kapitał społeczny. Certyfikacja ma zwiększać aspiracje ODL, motywować je do podnoszenia jakości świadczonych usług, a także budować prestiż Sieci. Przyznanie certyfikatu to uhonorowanie organizacji za szczególne zaangażowanie i profesjonalizm w prowadzeniu działań służących rozwojowi i aktywizacji społeczności lokalnych. W ten sposób ODL może być wzorem dla innych organizacji w swoim regionie. Standardy Ośrodków Działaj Lokalnie są oceniane w czterech obszarach: potencjału instytucjonalnego ODL, współpracy z grantobiorcami i otoczeniem, współpracy z PAFW i ARFP oraz współpracy w ramach Sieci ODL. Poszczególne ODL, którym przyznano certyfikaty na naszej mapie, zostały zaznaczone stosowną niebieską ikoną.

 4. Każdy z Ośrodków Działaj Lokalnie może korzystać z oferty, którą przygotowały dla nich Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Składają się na nią, m.in.: ogólnopolskie warsztaty, szkolenia, doradztwo ekspertów dotyczące pozyskiwania środków, wizyty studyjne, spotkania regionalne, webinaria, baza zasobów Sieci ODL, film promujący współpracę ODL z samorządem i biznesem. Oprócz tego, ODL mogą m.in. pozyskiwać dodatkowe środki finansowe dzięki kampanii „zaDziałaj Lokalnie swoim 1%” oraz uczestniczyć w konkursie „Opowiedz…”.

 5. Od kilku lat sukcesywnie Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie się powiększa, a Program dociera do nowych społeczności zainteresowanych udziałem w nim. Aby uzyskać status Ośrodka Działaj Lokalnie, należy wziąć udział w naborze. Informacje o aktualnych naborach są dostępne na stronie Programu.