Mapa strony

Zielony zakątek – rozbudowa placu zabaw dla dzieci

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”

Cel projektu

Stworzenie dla mieszkańców dzielnicy Zabrzeźnia w Głownie miejsca integracji i aktywizacji społeczności poprzez rozbudowę placu zabaw.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przygotowano teren do montażu urządzeń – nawieziono ziemię, usunięto niepotrzebną darń oraz przedmioty niebezpieczne, jak np. kamienie. Zespół realizujący dokonał rozeznania cenowego celem wybrania najkorzystniejszej oferty na wyprodukowanie urządzeń na publiczny plac zabaw. Firma, która została wybrana odpowiedzialna była również za montaż. Na placu zabaw zamontowano urządzenia zgodne z budżetem projektu tj. sprężynowiec, huśtawka pojedyncza oraz drabinka krzyżowa. Po odczekaniu wymaganego atestami terminu, zespół przystąpił do organizacji otwarcia. W tym celu przygotowano plakaty i ulotki oraz umieszczono je w najczęściej odwiedzanych miejscach w dzielnicy. Uroczyste otwarcie miało miejsce 03.09.2016 r., w trakcie którego przeprowadzono konkursy z nagrodami i poczęstunkiem.

Rezultaty projektu

Głównym rezultatem projektu była rozbudowa placu zabaw, z którego korzystać mogą na co dzień mieszkańcy dzielnicy Zabrzeźnia w Głownie, w liczbie ok. 3000 osób. Ponadto rezultatem projektu była integracja środowiska lokalnego – pokazanie członkom rodzin ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego, jak również rozbudzenie zamiłowania do wszelkich form aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu będą mieszkańcy dzielnicy Zabrzeźnia w Głownie, w liczbie ok. 3000 osób. Mając jednak na uwadze popularność placu zabaw oraz fakt, iż korzystają z niego również mieszkańcy innych dzielnic, można mówić o potencjalnej kilkutysięcznej liczbie osób korzystających z rozbudowanego placu zabaw.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem, który pomógł w realizacji projektu szczególnie w zakresie przygotowania terenu pod montaż urządzeń był Miejski Zakład Komunalny w Głownie.