Mapa strony

Zaprzyjaźnieni z Przyrodą

Logotyp Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum

Cel projektu

Głównym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności przyrodniczej i estetycznej wioski Świecko. Realizując projekt stworzyliśmy park z miejscem na ognisko oraz ścieżką edukacji ekologicznej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach działań:

  • integrowaliśmy społeczność lokalną;
  • wzbudziliśmy poczucie współodpowiedzialności za wytworzone dobro wspólne, identyfikujemy się z miejscem i czujemy za nie odpowiedzialni, objęliśmy opieką okazy roślin w parku, co daje motywację do dbania o nie w przyszłości, odpowiednie tabliczki informacyjne ustawiliśmy przy okazach, park oznaczyliśmy tablicą informacyjną ze zdjęciami „przed” i „po”;
  • ukształtowaliśmy postawy ekologiczne poprzez tworzenie ścieżki edukacyjnej, zdobywanie wiadomości o ekosystemie, „odkrycie” jakie znaczenie mają poszczególne gatunki roślin dla owadów i ptaków i usunięcie śmieci;
  • zaktywizowaliśmy do działania w wolontariacie;
  • promowaliśmy aktywne spędzanie wolnego czasu;
  • odnowiliśmy pawilon przy boisku – jest miejscem spotkań mieszkańców.

Rezultaty projektu

Postało ciekawe, estetyczne miejsce, z którego mieszkańcy są dumni, z którego korzystają. Powstała ścieżka edukacji ekologicznej; do działań włączyło się 18 wolontariuszy; projekt zapewnił integrację i aktywizację społeczności lokalnej – przyłączenie się do działań większej niż zakładana ilość wolontariuszy, wspólne spędzenie wolnego czasu pozwoliło na lepsze poznanie się i było okazją do opracowywania strategii działań na przyszłość; nauczyliśmy się gospodarować terenem.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami byli mieszkańcy wioski Świecko w różnym wieku. Wielopokoleniowość była jednym z założeń projektu, gdyż stworzone dobro wspólne ma służyć wszystkim. Bezpośrednimi beneficjentami, biorącymi czynny udział w działaniach w projekcie, było 35 osób (członkowie Stowarzyszenia i wolontariusze). Z efektów korzystać będą mieszkańcy i osoby odwiedzające wioskę.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu było Sołectwo Świecko. Ponadto w rozpropagowywaniu działań wspomagało nas Sołectwo z Rybocic, zaprzyjaźnione Stowarzyszenie Gospodyń z Rybocic, w spotkaniach brali udział przedstawiciele TWK ze Słubic. Działania wspierane były przez przedstawicieli Gminy Słubice (zgoda na działania na działce należącej do miasta), firmy prywatne: ArtProjekt, Signum Express.