Mapa strony

X Piknik Sportowo-Rekreacyjny „Popołudnie z olimpijczykiem”, II Festiwal Orkiestr Dętych

Logotyp Centrum Inicjatyw Lokalnych

Cel projektu

Celem projektu było integracja międzypokoleniowa, aktywizacja społeczna poprzez organizację pikniku sportowo-rekreacyjnego z grami i zabawami dla młodszych oraz starszego pokolenia.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzone zadanie poszerzyło ofertę spędzania czasu wolnego o atrakcyjne formy (warsztaty i konkursy ruchowe, spacer Nordic Walking, zręcznościowe, piłkarskie, rzutowe – rzut lotka do tarczy, rzut do kosza, rzut do celu) oraz zachęciło do szerszego uczestnictwa w imprezach o charakterze kulturalno-rekreacyjno-sportowym. Dzięki organizacji przywrócono więzi międzypokoleniowe budowane na pracy zespołowej oraz wymianie doświadczeń i umiejętności, a także zwiększono aktywność fizyczną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rezultaty projektu

Dzięki realizacji projektu nastąpiło zwiększenie integracji społecznej mieszkańców wsi, umocnienie więzi między poszczególnymi pokoleniami. Stworzono warunki do nawiązywania współpracy i porozumienia, pobudzono aktywność społeczną. Przełamano bariery społeczne. Poprawiły się stosunki międzyludzkie oraz zwiększyła się promocja postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Poprzez realizację pikniku propagowano zdrowy styl życia.

Odbiorcy projektu

Bezpośredni odbiorcy projektu: cała społeczność gminy Szczekociny, całe rodziny.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Przedsiębiorstwa, firmy: Meble Wójcik, Firma Seweryn, Firma Kurczak, Firma DOMBUD;
  • Samorząd Lokalny: MiG Szczekociny, MiGOKS Szczekociny