Mapa strony

Wspólne dobro: teatr

Logotyp Fundacji Bieszczadzkiej

Cel projektu

Głównym celem projektu było wsparcie nowo założonego teatru wiejskiego, pobudzenie do działania oraz międzypokoleniowa integracja środowiska lokalnego wokół przedsięwzięć kulturalnych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Przeprowadzono cykl cotygodniowych warsztatów teatralnych, obejmujących zadania i ćwiczenia z zakresu świadomości ciała i przestrzeni scenicznej, emisji głosu, pracy z ciałem i głosem, elementarne zadania aktorskie, tworzenie etiud, gier dramowych, budowanie otwartości i wyrażania ekspresji słownej i pozawerbalnej.
 2. Zorganizowano spotkania warsztatowe z reżyserem i scenarzystą Pawłem Joźwiakiem-Rodanem, projekcja filmów połączona z dyskusją.
 3. Zorganizowano wizytę studyjną – wyjazd na Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie w celu zapoznania się z praktykami tworzenia teatru w warunkach wiejskich i wzmocnienia motywacji do dalszego działania.
 4. Przygotowano spektakl teatralny z okazji 65 rocznicy Akcji H-T, oparty na wspomnieniach i doświadczeniach osób przesiedlonych.

Rezultaty projektu

 • powstała grupa teatralna wyposażona w bogaty warsztat teatralny
 • powstał spektakl teatralny – wysoka ocena wartości
 • aktualna tematyka spektaklu zintegrowała środowisko
 • wskazaliśmy na bogactwo potencjału lokalnego
 • projekt rozbudził potrzeby kulturalne mieszkańców
 • głód działania u uczestników zajęć teatralnych – nowi liderzy
 • wzmocnione poczucie wartości u odbiorców projektu
 • wzmocniony pozytywny wizerunek stowarzyszenia
 • zbudowana dobra atmosfera współpracy międzysektorowej

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi adresatami projektu byli uczestnicy zajęć teatralnych – grupa ok. 15 osób. Pośredni odbiorcy to rodziny i znajomi aktorów – zaangażowani w przygotowanie spektaklu, scenografii, spotkania podsumowującego projekt, cateringu, uczestnicy wyjazdu do Tarnogrodu i spotkania z reżyserem oraz widzowie spektaklu. Łącznie ok 200 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

W realizację projektu włączyli się: Urząd Gminy Czarna, GDK w Czarnej, sołectwa i koła gospodyń wiejskich, szkoły i parafie, osoby prywatne.