Mapa strony

Wrota czasu

Logotyp Funduszu Lokalnego „Ramża”

Cel projektu

Celem było pobudzenie do aktywności mieszkańców sołectwa wokół zagadnień tożsamości lokalnej, a w szczególności zawiązanie współpracy i trwałych więzi pomiędzy wszystkimi grupami wiekowymi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Rozpoczęcie projektu nastąpiło podczas turnieju sołectw w lipcu. Kolejno mieszkańcy przygotowywali teren pod skwer na którym docelowo zostały umieszczone odnowione wrota wraz z tablicą opisującą dzieje Dworu. Uczestnicy spotkań roboczych zaprojektowali broszurę informacyjna oraz pocztówkę jako materiały promujące sołectwo Szczerbice „wczoraj i dziś”. Ta sama grupa pracowała nad projektem tablicy informującej o dziejach wsi. W następnej fazie projektu grupa przystąpiła do opracowania koncepcji zagospodarowania skweru – plan nasadzeń, rozmieszczenie elementów malej architektury, lokalizacja tablicy oraz najważniejszego elementu – wrót. W końcu przyszedł czas na „fizyczne” wykonanie niektórych prac, co również leżało w gestii rady sołeckiej oraz mieszkańców.

Rezultaty projektu

 • pobudzenie do aktywności mieszkańców wsi,
 • zawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi,
 • zintegrowanie mieszkańców wokół tożsamości lokalnej,
 • poprawa jakości życia,
 • ogłoszenie konkursu dla mieszkańców,
 • rozwój idei pracy wolontariackiej,
 • organizacja spotkań grupy roboczej,
 • odnowienie pamiątkowych wrót,
 • powstanie pamiątkowej tablicy,
 • zagospodarowanie skweru w centralnej części sołectwa,
 • organizacja wydarzenia plenerowego – „przejście przez wrota czasu”.

Odbiorcy projektu

Wiodącą grupę odbiorców stanowili dorośli, ponieważ oni byli trzonem odpowiedzialnym za szereg działań – zarówno tych w fazie planowania, przygotowania, a także faktycznego wykonania działań. Głównie zaangażowani byli członkowie rady sołeckiej, a także mieszkańcy chętni do pomocy w projekcie. Uroczyste otwarcie skweru odbyło się z udziałem licznej grupy dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach – użyczenie osobowości prawnej, zaangażowanie dodatkowych środków finansowych,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczerbicach, Ochotnicza Straż Pożarna – użyczenie sali oraz pomieszczeń,
 • Urząd Gminy – wsparcie konsultacyjne, doradztwo,
 • Zakład Obsługi Komunalnej – wsparcie w formie pracy fizycznej, użyczenie środków transportu, narzędzi.