Mapa strony

„Wakacje z nutką” sposobem na wyzwolenie społecznej energii

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny SMK

Cel projektu

Zrównoważony rozwój i budowa obywatelskiego społeczeństwa lokalnego poprzez stworzenie oferty rekreacyjno-edukacyjnej podczas wakacji dla wszystkich mieszkańców wsi Bojanów za Rzeką i okolic.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Propagowanie umuzykalniania oraz promocja muzyki jako sposobu na rozwój indywidualny młodych ludzi.
 2. Propagowanie plastyki jako sposobu na rozwój wrażliwości uczestników.
 3. Zorganizowanie spotkania rekreacyjno-rozrywkowego dla mieszkańców jako sposobu na prezentacje nabytych umiejętności.
 4. Integracja międzypokoleniowa, integracje stowarzyszeń z terenu gminy Bojanów.

Projekt zakładał rozwój wiedzy i umiejętności artystycznych uczestników zadania, prezentacje zdobytych umiejętności, a także zwiększenie w nich poczucia odpowiedzialności za rozwój własnej miejscowości – efekt ten został osiągnięty.

Rezultaty projektu

 • beneficjenci bezpośredni – minimum 20 osób;
 • wolontariusze młodzieżowi – 5 osób;
 • wolontariusze dorośli (opiekunowie) – minimum 5 osób;
 • wolontariusze instruktorów – minimum 4 osoby;
 • liczba godzin zajęć muzycznych – łącznie 24 godz.;
 • liczba godzin zajęć plastycznych – łącznie 6 godz.;
 • liczba rodziców i mieszkańców uczestników pikników integracyjnych – minimum 200 osób;
 • wzrost poziomu wiedzy u dzieci i młodzieży objętej bezpośrednim wsparciem – minimum 90%.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu były dzieci i młodzież zamieszkujące na terenie gminy Bojanów oraz osoby przebywające w naszej miejscowości na wakacjach. Grupa pośrednia to rodzice, dla których stworzona została możliwość opieki na dziećmi w okresie wakacji. Bezpośrednią grupą byli również dorośli mieszkańcy gminy, którzy wzięli udział w pikniku integracyjnym.

Partnerzy w realizacji projektu

Sołectwo Bojanów za rzeką, Stowarzyszenie Młodzieży „Kreatywni w Działaniu”, Parafia Spie