Mapa strony

Ubarwiamy jesień życia

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Stworzenie przestrzeni dla działalności plastycznej seniorów, gdzie aktywna twórczość stanowi źródło wiedzy plastycznej, a wprowadzone treści, metody i formy zajęć pełnią funkcję terapeutyczną.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na zorganizowaniu cotygodniowych trzygodzinnych spotkań w okresie 3 miesięcy. Działania programowe wynikały z postawionych celów, a ich realizacja przebiegała równolegle:

  1. Edukacja artystyczna poprzez wzbogacenie wiedzy teoretycznej z zakresu sztuk plastycznych i praktyczna twórczość oparta o poznane materiały plastyczne i techniki.
  2. Arteterapia z wykorzystaniem malarstwa emocjonalnego, intuicyjnego, malarstwa gestu i innych terapeutycznych form, jako sposobu na zrozumienie i uwolnienie swoich emocji, stanów ducha i psychiki.

Przyczynek do zajęć praktycznych, jako wprowadzenie, stanowiły „Pogawędki o sztuce”. W pracowni utworzono małą galerię wykonanych prac, a szerszej publiczności udostępniono je na wystawie w Złocienieckim Ośrodku Kultury.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu: wzbogacenie wiedzy seniorów przydatnej do samorozwoju, wzmocnienie samooceny, poczucia własnej wartości, przydatności i własnych możliwości. Aktywność plastyczna wpłynęła na zmianę ich wizerunku i pozycję społeczną w lokalnym środowisku. Zajęcia dały możliwość aktywnego, pożytecznego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Ważnym rezultatem jest pozytywny wpływ na psychikę i samopoczucie osób starszych. Projekt przyczynił się do zdobycia nowych umiejętności praktycznych (malarstwo).

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany był do grupy wiekowej 60+. Na aktywność seniorów wpływ ma stan zdrowia, sprawność ruchowa i manualna. Warsztaty spełniające funkcje edukacyjne i terapeutyczne odpowiedziały na potrzeby seniorów. Odbiorcy bezpośredni – seniorzy – 12 osób. Odbiory pośredni – około 400 osób (wystawa prac malarskich w Galerii ZOK w Złocieńcu).

Partnerzy w realizacji projektu

Złocieniecki Ośrodek Kultury