Mapa strony

Turniej Żywych Piłkarzyków

Logotyp Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych

Cel projektu

Upowszechnianie prowadzenia aktywnego trybu życia oraz popularyzacja gry w piłkę nożną.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Realizacja zadania odbywała się w 3 miejscach wsi: na placu rekreacyjnym, na boisku i na świetlicy wiejskiej. Na boisku odbyły się treningi ogólnorozwojowe. Odbywały się przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach projektu. Odbywały się 2 razy w tygodniu. Praca dzieci została uwieńczona sukcesem w rozgrywkach z innymi drużynami. W świetlicy został zamontowany zestaw piłkarzyków stołowych. Został również rozegrany mini turniej w tych rozgrywkach. Trzecie miejsce to plac rekreacyjny, na którym odbył się Turniej Żywych Piłkarzyków z 10-cioma drużynami, z nagrodami, zakończony wspólnym ogniskiem. Zadanie zostało poprzedzone promocją, tj. umieszczeniem w gazecie lokalnej i na stronach www. Odbyła się również rekrutacja uczestników. W zadaniu głównym brało udział ponad 120 mieszkańców.

Rezultaty projektu

Wzrost możliwości aktywnego uczestnictwa w zajęciach, rozwój zainteresowań i umiejętności w zakresie sportu, wzrost komunikacji wewnątrzpokoleniowej, wzrost komunikacji mieszkańców sołectwa, popularyzacja sportu, zmiana postawy mieszkańców wsi na bardziej aktywną i otwartą, wzrost samooceny, zwiększenie zaufania we własne siły, pobudzenie wśród dzieci aktywności fizycznej, kształtowanie postaw prozdrowotnych, umiejętność organizacji czasu wolnego, zdobycie umiejętności prawidłowego zachowania sportowego i kibicowania.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli mieszkańcy sołectwa Wielowieś i miejscowości ościennych. Ze wszystkich form gry w piłkę mogli korzystać zarówno dorośli, jak i dzieci. Podobna sytuacja dotyczy turnieju, w którym wzięło udział 10 drużyn. Pośrednimi odbiorcami byli obserwatorzy rozgrywek. Osoby czynnie uczestniczące w projekcie to 80 osób, zaś pośredniczące to ok. 120 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w projekcie byli: Gmina Sulęcin, która użyczyła bezpłatnie świetlicy wiejskiej, placu rekreacyjno-sportowego oraz boiska jako właściciel gruntów, Stowarzyszenie „Bosko”, które wsparło merytorycznie prowadzącego treningi, a także wolontariuszy, którzy pomagali w różnych poddziałaniach projektu, np. posprzątanie terenu, sędziowanie, pomoc przy rozdawaniu poczęstunku, nagród.