Mapa strony

Teatr doświadczeń, czyli „Pomieszanie światów”

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Głównym celem projektu było zacieśnienie więzi społecznych oraz integracja międzypokoleniowa co najmniej 50 mieszkańców wsi Radwanice w różnym wieku poprzez utworzenie amatorskiego teatru.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w czterech różnych warsztatach, których wspólnym celem było przygotowanie sztuki przez amatorski teatr złożony z seniorów i gimnazjalistów. Wspólnie przygotowany został scenariusz przedstawienia, inscenizacja teatralna, kostiumy, oprawa muzyczna, plakaty promujące projekt i zaproszenia na uroczystość. Podsumowaniem projektu była uroczysta gala o charakterze charytatywnym, podczas której uczestnicy zaprezentowali bajkę kostiumową „Trzewiki szczęścia”. Działania te miały charakter społeczny, gdyż uzyskane podczas organizacji uroczystości charytatywnej wsparcie dotarło do najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy.

Rezultaty projektu

Projekt zagospodarował potencjał, kwalifikacje i doświadczenia seniorów, którzy wspólnie z gimnazjalistami wpłynęli na zmniejszenie stopnia izolacji społecznej tych grup wiekowych. Zrealizowano 98 godzin warsztatów: muzycznych, plastycznych, krawieckich, teatralno-dramowych. Stworzona została możliwość uczestniczenia w nowej formie spędzania czasu wolnego – odbiorze teatru amatorskiego, co wpłynęło na promowanie zdrowego, twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami bezpośrednimi projektu było 20 uczestników w wieku senioralnym i średnim oraz 30 przedstawicieli młodzieży szkolnej. Odbiorcami pośrednimi projektu byli mieszkańcy gminy Radwanice oraz zaproszeni goście w liczbie ok. 160 osób, uczestniczący w gali podsumowującej.

Partnerzy w realizacji projektu

Do współpracy przy realizacji projektu zaprosiliśmy: gimnazjum w Radwanicach, Klub Seniora „Optymiści”, Sołectwo Radwanice, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Grupę Odnowy Wsi Radwanice, Szkolny Klub Wolontariatu.