Mapa strony

„SZACHY SĄ COOL”

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Projekt zakładał wiele celi, a najważniejszy z nich to aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez wspólne spotkania oraz turnieje. Innym ważnym elementem jest także integracja grupy, a także integracja pomiędzy grupami z poszczególnych miejscowości oraz pomiędzy Klubem Seniora+.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Jednym z podstawowych działań projektowych było przeprowadzenie warsztatów dotyczących nauki gry w szachy przez osobę uprawioną, obejmujący okres 4 miesięcznej nauki w 6 świetlicach wiejskich i Klubie Seniora+. Podczas spotkań wspólnie ćwiczyliśmy poprawę koncentracji, wyobraźnię oraz rozwijaliśmy umiejętności w planowaniu oraz poprawę swoich działań i ich konsekwencji. Po zakończeniu nauk odbyły się turnieje w poszczególnych miejscowościach na najlepszego gracza, który kwalifikował się do turnieju finałowego. Warsztaty kończyły się finałowym turniejem szachowym w dniu 23.11.2019r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury w Drawnie.
Zostały przygotowane informacje dotyczące prowadzonych działań na stronach internetowych: drawno.pl, dok.drawno i profilach FB- Drawno i 6 świetlic wiejskich oraz DUTW.

Rezultaty projektu

Rezultaty ilościowe:
– 22 spotkania dotyczące nauki gry w szachy w 6 świetlicach wiejskich oraz w Klubie Seniora+
– 1 turniej na najlepszego gracza szachowego we wskazanej miejscowości
– 1 turniej finałowy
– 3 nagrody zwycięskie

Rezultaty jakościowe: wzrost ilorazu inteligencji przypisany ćwiczeniom koncentracji i logicznego myślenia, zwiększenie kreatywności, pomoc w rozwiązywaniu problemów. Ważne dla społeczności było również zawieranie nowych przyjaźni i chęć podejmowania nowej aktywności.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była cała społeczność – dzieci, młodzież i dorośli to chętne osoby, które wzięły udział w projekcie. Natomiast na rozegranie turnieju zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców, a także przedstawicieli instytucji nas wspierających. Liczyliśmy na to, że uczestnicy warsztatów swoją pasją zainspirują większą liczbę osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Miejski Drawno – pomoc finansowa na zrealizowanie przewozu wszystkich uczestników z każdej miejscowości na mający odbyć się turniej szachowy w DOK Drawno.
Drawieński Ośrodek Kultury użyczył nam sale do przeprowadzenie finałowego turnieju szachowego, a wszystkie warsztaty odbywały się w świetlicach wiejskich.
Wolontariat oraz niektórzy mieszkańcy Gminy Drawno – zaangażowanie w część zadań.