Mapa strony

Słyszę, mówię więc więcej rozumiem

Logotyp Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem”

Cel projektu

Badanie słuchu obwodowego u dzieci w wieku przedszkolnym, ujawniających zaburzenia komunikacyjne o nieustalonej etiologii. Uwrażliwienie środowiska lokalnego na problemy ze słuchem u dzieci.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Realizacja projektu opierała się na przeprowadzeniu badań słuchu z wykorzystaniem screeningowego audiometru tonalnego wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Diagnoza, w wielu przypadkach, stanowiła wstęp do pogłębionego rozpoznania klinicznego, niezbędnego do opracowania dalszych działań terapeutycznych, zmierzających do maksymalnie pełnego zniwelowania zaistniałych trudności przed rozpoczęciem edukacji szkolnej. Dzieci zostały wyłonione do badania w toku przesiewowych diagnoz logopedycznych przeprowadzanych na terenie placówki. Celem tych badań było ustalenie poziomu poprawności artykulacyjnej, weryfikacja funkcji słuchowo-językowych, ocena sprawności motorycznej oraz funkcji oddechowo-pokarmowych. Badania audiometryczne zostały przeprowadzone na terenie przedszkoli.

Rezultaty projektu

Możliwość przeprowadzenia badania słuchu poza gabinetem audiologicznym, możliwość szybkiej weryfikacji słuchu jako źródła zburzeń komunikacyjnych, możliwość przeprowadzenia diagnozy centralnego przetwarzania słuchowego przy pomocy znormalizowanego testu. Ponadto:

  • przyspieszenie leczenia audiologicznego;
  • ustalenie skali występowania zaburzeń słuchu;
  • wzrost świadomości rodziców odnośnie kwestii związanych z zaburzeniami słuchu u dzieci;
  • przeciwdziałania zaniedbaniom stanu zdrowia dzieci.

Odbiorcy projektu

Dzieci w wieku przedszkolnym ujawniające różnorodne zaburzenia w rozwoju mowy, uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie Łasku. Nauczyciele i rodzice dzieci objętych badaniem logopedycznym i badaniem słuchu.

Partnerzy w realizacji projektu

Przedszkola Publiczne nr 1, 3, 4, 5, 6 w Łasku.