Mapa strony

Śladami tradycji – uwolnić od zapomnienia

Logotyp Nidzickiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Celem głównym projektu była współpraca mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, którym było stworzenie broszury z tradycyjnymi świętami i obchodami.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadziliśmy 6 spotkań z osobami pełnymi pasji i wiedzy o regionie Warmii i Mazur. Pomogły one uczestnikom projektu odnaleźć zapomniane tradycyjne święta i obchody związane z naszym regionem i przybliżyły tematykę związaną z kulturą i tradycją regionu. Dzięki tym spotkaniom uczestnicy projektu opisali, jak wyglądały święta i obchody w dawnych czasach tworząc broszurę na w/w temat. Broszura została wydrukowana w ilości 1000 egzemplarzy w formacie A4. Aby jeszcze bardziej zagłębić się w kulturę i tradycję Warmii i Mazur, zabraliśmy uczestników projektu do Fromborka. Odbył się również wyjazd do Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, do Garncarskiej Wioski oraz do Ekspozytury Archiwum Państwowego w Nidzicy.

Rezultaty projektu

Dzięki przeprowadzonemu projektowi wzrósł poziom wiedzy na temat kultury i tradycji regionu Warmii i Mazur, wzrósł poziom wiedzy na temat zapomnianych świąt i obchodów związanych z naszym regionem oraz poprawiła się jakość życia osób starszych. Projekt przyniósł również korzyści dla społeczności lokalnej:

  • zaktywizował i zintegrował uczestników;
  • zainspirował inne osoby do działania;
  • powstała broszura;
  • beneficjenci poznali nowe osoby i miejsca.

Odbiorcy projektu

Grupą docelową projektu były osoby starsze, wykazujące potrzebę realizowania się, uczenia i dzielenia swoim doświadczeniem i umiejętnościami (18 osób w wieku 60 +) mieszkające w Kozłowie.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w naszym projekcie było Gminne Centrum Kultury i Sportu, które użyczyło pomieszczeń do przeprowadzenia spotkań. Kolejnym partnerem był Urząd Gminy w Kozłowie, który użyczył środków transportu i przedmiotów biurowych oraz osoby, które pomogły w promocji, rekrutacji uczestników, obsłudze i przygotowaniu spotkań i wyjazdów.