Mapa strony

Razem tworzymy historię naszej szkoły

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Celem jest budowanie patriotyzmu lokalnego, poczucia przynależności do społeczności lokalnej poprzez spotkania warsztatowe, których efektem było wydanie broszury.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Podczas realizacji projektu odbył się cykl spotkań warsztatowych pt. „SZKOLNYCH WSPOMNIEŃ CZAR”. Podczas spotkań uczestnicy mogli oglądać zdjęcia, pamiątki ze zbiorów prywatnych, zapoznali się z kronikami szkolnymi oraz wymienili swoimi doświadczeniami i wspomnieniami na temat szkoły. Podsumowaniem tych spotkań było wydanie w formie papierowej uporządkowanej informacji na temat historii szkoły, opatrzonej w wspomnienia byłych nauczycieli i absolwentów oraz fotografiami. Broszura była upominkiem, który otrzymali uczestnicy Spotkania Absolwentów podczas obchodów jubileuszu 70-lecia szkoły.

Rezultaty projektu

  1. Wśród mieszkańców lokalnych wzrosło poczucie patriotyzmu i przynależności do społeczności lokalnej.
  2. Wzrosła współpraca mieszkańców okolicznych sołectw.
  3. Wzrosło zaangażowanie lokalnej społeczności w działania zmierzające do budowania dobra wspólnego.
  4. Wzrosła wiedza na temat historii szkoły oraz zainteresowanie jej przeszłością.
  5. Wzrosła integracja lokalnych mieszkańców.

Odbiorcy projektu

Odbiory projektu to dzieci, młodzież, osoby dorosłe bez względu na wiek i płeć, które są bezpośrednio oraz pośrednio związane ze szkołą. Mieszkańcy Gminy Grębocice. Absolwenci szkoły, byli nauczyciele, dyrektorzy.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami przy realizacji projektu była Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy. Dyrektor szkoły użyczył nam pomieszczenia, w którym odbywały się spotkania warsztatowe. W zakresie doradztwa oraz wsparcia konsultacyjnego udzieliła nam Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich.