Mapa strony

Razem integrujemy mieszkańców

Logotyp Stowarzyszenia DZIECKO

Cel projektu

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Chumiętki z niepełnosprawnymi mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej poprzez realizację wspólnych działań.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach realizacji projektu przeprowadzono takie działania, jak: spotkanie informacyjno-organizycjne dotyczące założeń projektu i podziału zadań, remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej, zorganizowano także Dzień Seniora dla starszych mieszkańców DPS oraz wioski, impreza miała charakter międzypokoleniowy, zorganizowano warsztaty zajęciowo-terapeutyczne przy współpracy pracowników i mieszkańców DPS, warsztaty z rękodzieła, kulinarne oraz ruchowe tzw. taniec ” Pan EuRyThmia”, zorganizowano również imprezę zakończenie lata dla wszystkich mieszkańców wioski oraz okolic. Wszystkie te działania doprowadziły do aktywizacji społeczności lokalnej oraz wzmocnienia więzi między mieszkańcami wioski.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest wzrost integracji międzysąsiedzkiej i międzypokoleniowej. W 70% poprawiła się estetyka pomieszczenia gospodarczego mieszczącego się przy świetlicy wiejskiej. Zwiększyło się zaangażowanie mieszkańców w pracę na rzecz wspólnego dobra. Wzrosło zadowolenie mieszkańców z realizowanych w wiosce działań, podniosła się jakość życia osobistego i społecznego. 50 osób nabyło nowych umiejętności poprzez uczestnictwo w warsztatach terapeutycznych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu mają być wszyscy mieszkańcy wsi Chumiętki. Jest to wioska licząca 242 mieszkańców: 136 mężczyzn i 106 kobiet, w tym ok. 120 mieszkańców DPS – 50% wszystkich mieszkańców.

Partnerzy w realizacji projektu

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Stowarzyszenie ” Ziemia Krobska”