Mapa strony

Profilaktyka logopedyczna

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Cel projektu

Wspomaganie i doskonalenie mowy dziecka, wpływające na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych dzieci.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach realizacji projektu przeprowadzono:

  • akcję plakatowo-ulotkową,
  • spotkanie organizacyjno – informacyjne dla rodziców i opiekunów potencjalnych beneficjentów projektu,
  • diagnozę logopedyczną dzieci w wieku 6-7 lat (80 osób),
  • zajęcia logorytmiki z wybraną grupą projektową- 40 osób/14 godzin zajęć, w tym 4 godziny zajęć otwartych dla rodziców/opiekunów, przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych
  • turniej logopedyczny ,,Mistrz pięknej (wy)mowy”, przygotowanie i druk pomocy dydaktycznych i materiałów,
  • podsumowanie projektu – ewaluacja,
  • sporządzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej

Rezultaty projektu

Dzieci rozwinęły swoje zdolności i zainteresowanie piękną mową ojczystą, nauczyły się w ciekawy sposób spędzać czas. Opiekunowie wzbogacili swoją wiedzę na temat profilaktyki logopedycznej, nabyli umiejętność świadomej pomocy dzieciom w wyeliminowaniu wad poprzez systematyczne ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne dzieci. Wzrosło zaangażowanie rodziców w pracę z dzieckiem poprzez wspólną zabawę oraz świadomość dotycząca wpływu poprawnej wymowy na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była grupa 80 dzieci w wieku 6-7 lat z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu, w szczególności grupa 40 osobowa wybrana spośród zdiagnozowanych osób, oraz ich rodzic i opiekunowie, którzy wzięli udział w spotkaniu informacyjno-organizacyjnym oraz spotkaniach otwartych na zajęciach logorytmiki.

Partnerzy w realizacji projektu

Wsparciem w realizacji projektu byli:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu, użyczając pomieszczeń, w których odbywały się zajęcia,
  • Orzyskie Stowarzyszenie „Szansa na…” – poprzez zaangażowanie w realizację projektu oraz wsparcie merytoryczne,
  • Przedsiębiorcy – wsparcie finansowe projektu