Mapa strony

Praca wzbogaca i jednoczy nas

Logotyp Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Cel projektu

Głównym celem projektu była integracja mieszkańców oraz upiększenie naszej miejscowości. Dobrem wspólnym jest otwarcie na drugiego człowieka.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania rozpoczęte zostały od spotkania tzw. organizacyjnego, na którym ustalony został zakres i cel projektu. Pierwszą rzeczą było pozyskanie drewna na rzeźby, które zostało zakupione od Nadleśnictwa Milicz, a wybrane przez naszego Leśniczego. Drewno lipowe zostało przywiezione i złożone przy świetlicy wiejskiej, gdzie odbywały się warsztaty. Po okorowaniu pod okiem lokalnego rzeźbiarza rozpoczęto prace rzeźbiarskie, które odbywały się we wtorki i soboty. Po wielu dniach warsztatów uzyskano efekt końcowy, którym są dwie rzeźby o wysokości prawie 180 cm. W ramach projektu odbyło się również spotkanie kończące warsztaty, którego celem było pokazanie prac mieszkańcom. Zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie oraz przygotowano część pokazową oraz artystyczną.

Rezultaty projektu

Namacalnym rezultatem projektu są dwie duże rzeźby ukazujące postać świętego Floriana. Zaplanowane jest wykorzystanie tych rzeźb jako uzupełnienie tzw. witaczy. Nienamacalnym rezultatem jest lepsza integracja mieszkańców poprzez wspólne działania i pracę na rzecz wspólnego dobra.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Czatkowic. Jak się okazało, były to w szczególności dzieci, które przychodziły po lekcjach, a także w trakcie zajęć szkolnych pod kontrolą nauczycieli. W warsztatach uczestniczyło również kilka osób starszych, aczkolwiek na spotkanie kończące zadanie, na którym odbyła się prezentacja, przyszła znaczna część naszej miejscowości.

Partnerzy w realizacji projektu

Partneremw projekcie była Firma Handlowa Piotr Sadowski, która wsparła projekt finansowo, użyczała środka transportu oraz zapewniała konsumpcję podczas warsztatów. Biblioteka Publiczna w Miliczu filia w Czatkowicach zapewniająca materiały potrzebne w projekcie oraz wsparcie konsultacyjne. Gmina Milicz – Sołectwo Czatkowice, które użyczyło terenu oraz świetlicy wiejskiej.