Mapa strony

Partyzancki oddział „JĘDRUSIE” – o tym musimy pamiętać

Logotyp Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

Cel projektu

Celem działań było zwiększenie świadomości wśród mieszkańców oraz zachowanie i rozpowszechnianie pamięci kulturowej związanej z ważnymi wydarzeniami historycznymi upamiętniającymi miejsce koncentracji oddziałów partyzanckich w lipcu 1944 r.po ogłoszeniu akcji „Burza” na ziemi klimontowskiej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na pielęgnowaniu tożsamości regionalnej i kulturowej mieszkańców. Przeprowadziliśmy cykl spotkań „żywe lekcje historii”, które umożliwiły upowszechnienie wiedzy o „Akcji Burza” i oddziale „Jędrusiów” i ich działalności związanej z walką i odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym. Lekcje historii, w formie pogadanek i prelekcji przybliżyły wszystkim temat fakty z czasów II wojny światowej, które miały miejsce na terenie naszej gminy. Przeprowadziliśmy szereg prac porządkowych wokół obelisku w Rybnicy. Podsumowanie tych wyjątkowych lekcji historii był piknik integracyjnego dla mieszkańców Gminy Klimontów podczas, którego została przeprowadzona prelekcja pt.:”JĘDRUSIE na Ziemi Sandomierskiej”, oraz konkurs pieśni i piosenek partyzanckich.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu przyczyniła się do rozbudzenia pozytywnych postaw patriotycznych wśród mieszkańców a w szczególności młodzieży szkolnej związanych z tożsamością regionalną, a także dziedzictwem kulturowym regionu. Wzrosła świadomość młodzieży w kwestii konieczności poznania historii, tradycji i kultury naszej „małej ojczyzny”, jak również wzmocnienie więzi z najbliższym otoczeniem.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Rybnicy, mieszkańcy Gminy Klimontów w tym dzieci i młodzież, zaproszeni goście.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy w Klimontowie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Klimontowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Nawodzicach, OSP w Nawodzicach, Szkoła Podstawowa w Nawodzicach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie, Liceum Ogólnokształcące im.Św.Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie, GBP w Klimontowie, Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie, Mieszkańcy Rybnicy i Mieszkańcy Nawodzic.