Mapa strony

Orawskie miejsce spotkań i aktywności

Logotyp Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

Cel projektu

Popularyzacja kreatywnego i mądrego spędzania wolnego czasu w gronie rodziców, dzieci i opiekunów oraz międzypokoleniowa integracja środowiska lokalnego poprzez stworzenie oferty zajęć dodatkowych oraz uatrakcyjnienie miejsca spotkań.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach realizacji projektu:
1. Stworzono miejsce spotkań – uprzątnięto i doposażono miejsce spotkań społeczności lokalnej jakim jest salka przy Kościele Parafialnym w Zubrzycy Górnej. W ramach zadania zakupiono też nowy stół bilardowy w celu stworzenia atrakcyjnego miejsca spotkań dla młodzieży.
2. Zorganizowano zajęcia animacyjne tj. zajęcia śpiewu i gry, plastyczne, spotkania na których omawiano wspólne akcje wolontariackie, przypominano sobie dawne gry i zabawy, a także wspólne grano w gry planszowe. W każdych zajęciach, trwających ok. 3 godziny uczestniczyło ok. 20 dzieci. Zajęcia tego typu rozwijają wyobraźnię, zdolności manualne, uczą kreatywności oraz rozwijają pasję twórczego spędzania wolnego czasu.

Rezultaty projektu

Rezultaty ilościowe
Łączna ilość uczestników projektu to 300 osób.
Ilość przeprowadzonych zajęć animacyjnych – 15 zajęć
Utworzenie i uatrakcyjnienie miejsca spotkań dla całej społeczności lokalnej w każdym przedziale wiekowym.
Ilość zaangażowanych wolontariuszy – 10 osób

Poza przekazaniem dużej porcji wiedzy (300 osób) uczestników nastąpiła aktywizacja mieszkańców w każdym przedziale wiekowym i zaangażowanie się na rzecz dobra wspólnego oraz podniesienie poziomu życia w gminach ODL.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci, rodzice i opiekunowie z terenu Orawy. Osoby w każdym przedziale wiekowym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Partnerzy w realizacji projektu

Szkoła Podstawowa nr 1 Zubrzycy Górnej
Szkoła Podstawowa nr 2 Zubrzycy Górnej
Szkoła Podstawowa nr 1 Zubrzycy Górnej
Muzeum OPE w Zubrzycy Górnej
Stowarzyszenie Zubrzyckiej Ziemi ZUBR w Zubrzycy Dolnej