Mapa strony

Lepszy start – zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Cel projektu

Założonym celem projektu było zapewnienie dzieciom z problemami rozwojowymi i ich rodzicom wielospecjalistycznej pomocy i wsparcia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu tych dzieci z grup rówieśniczych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowano 52 godziny specjalistycznej terapii w formie zajęć grupowych i indywidualnych:

  • Terapia pedagogiczna z elementami zajęć kształtowania kreatywności i terapii ręki;
  • Terapia logopedyczna;
  • Zajęcia ruchowe z gimnastyką korekcyjną;
  • Hipoterapia;
  • Terapia Integracji Sensorycznej.

Odbyło się również spotkanie warsztatowo-informacyjne z rodzicami, podczas którego omówiono niepokojące sygnały w rozwoju i zachowaniu dzieci oraz jakie istnieją dostępne formy pomocy i instytucje, z których pomocy mogą skorzystać.

Rezultaty projektu

Rezultatów projektu nie sposób wyrazić w konkretnych liczbach. Dzieci uzyskały wsparcie we wspomaganiu ich rozwoju, rodzice informacje na temat możliwości pomocy ich dzieciom. Projekt przyniósł także korzyści pobliskim szkołom i przedszkolom, do których uczęszczają uczestnicy projektu – wielorakie oddziaływania terapeutyczne pomogły w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych, co przełożyło się na jakość procesu edukacji i ułatwiło pracę nauczycielom.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu były dzieci i ich rodzice. Dzieci wymagały wsparcia w postaci zajęć specjalistycznych. Na warsztaty dla rodziców zaprosiliśmy chętnych do udziału bez limitu miejsc. Zaangażowaliśmy również wolontariuszy – 4 osoby z działającego Szkolnego Klubu Wolontariusza „Młodzi aktywni”. Pomagali oni w przygotowaniu sal na zajęcia i warsztaty i w przygotowaniu zajęć hipoterapii.

Partnerzy w realizacji projektu

Projekt realizowany był ze wsparciem partnera Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach. Placówka posiada niezbędną bazę i pomieszczenia dydaktyczne, które użyczyła na czas trwania projektu m.in. salę SI, gabinet logopedyczny, sale do terapii pedagogicznej, a także niezbędne pomoce dydaktyczne. Działaniami objęliśmy również pobliskie szkoły i miejsca użyteczności publicznej, gdzie rozwiesiliśmy plakaty.