Mapa strony

Legendy spod Szeskiej Góry

Logotyp Gołdapskiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu znajomości lokalnej historii oraz wierzeń, rozwój kompetencji młodzieży, ich umiejętności organizatorskich oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • zrealizowano warsztaty dziennikarskie i folklorystyczne, które okazały się być pomocne podczas zbierania materiału źródłowego do publikacji;
 • zrealizowano spotkania uczestników projektu z mieszkańcami, podczas których spisywano wspomnienia, relacje;
 • opracowano scenariusz poświęcony lokalnym legendom, podaniom;
 • zorganizowano zajęcia teatralne, podczas których odbywały się próby do spektaklu;
 • wystawiono spektaklu pt. „Ludowe strachy” z udziałem uczestników projektu (dokumentacja zdjęciowa i filmowa spektaklu),
 • redakcja merytoryczna tekstu publikacji z podaniami, legendami i wierzeniami oraz wydruk publikacji (400 egzemplarzy);
 • przygotowano wystawę zdjęć, tekstów legend, prac plastycznych powstałych w ramach działania.

Rezultaty projektu

 • 1 – liczba gmin objętych realizacją projektu;
 • 1 – liczba oddolnych inicjatyw;
 • 14 – liczba uczestników bezpośrednich zrekrutowanych do projektu;
 • 150 – liczba odbiorców pośrednich projektu;
 • 3 – liczba specjalistycznych warsztatów przeprowadzona w ramach projektu;
 • 400 – liczba wydrukowanych publikacji;
 • 1 – liczba opracowanych scenariuszy;
 • 1 – liczba opracowanych spektakli;
 • 5 – minimalna liczba artykułów relacjonujących poszczególne działania;
 • 1 – liczba wystaw przygotowanych w ramach projektu.

Odbiorcy projektu

Bezpośredni – 14 osób w wieku 13-18 lat, zaangażowani w projekt. Uczestniczyły one w konsultacjach, współtworzyły pomysł i założenia projektu oraz brały udział we wszystkich działaniach przewidzianych w projekcie. Pośredni – około 150 osób, widownia spektaklu poświęconego lokalnym podaniom i legendom. W projekcie wzięły udział osoby zamieszkałe na terenie gminy Kowale Oleckie.

Partnerzy w realizacji projektu

 1. Gminne Centrum Kultury w Kowalach Ol. – użyczenie pomieszczeń pod realizację warsztatów, prób, galerii, sali widowiskowej.
 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Ol. – pomoc w zbieraniu materiału do publikacji, organizacja spotkań ze starszymi mieszkańcami.
 3. Publiczne Gimnazjum w Kowalach Ol. – pomoc w zbieraniu informacji do publikacji.
 4. UG Kowale Oleckie, COP – doradztwo, konsultacje.