Mapa strony

Kreatywna intergracja

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Organizacja warsztatów międzypokoleniowych dla 30 osób z zakresu kaligrafii japońskiej dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Tomaszów Lubelski.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt pn. „Kreatywna integracja” przewidywał organizację warsztatów z zakresu kaligrafii japońskiej dla 30 osób w różnym wieku (20 – dzieci, młodzież, 10 -osób w wieku 60+) w wymiarze 30 godzin (10 spotkań warsztatowych). Program warsztatów opierał się na poznaniu podstaw sztuki pięknego pisania, a także na poznaniu kultury, obyczajów kraju, z którego kaligrafia się wywodzi. Efektem finalnym podjętych działań była organizacja wystawy prac powstałych podczas innowacyjnych zajęć w siedzibie stowarzyszenia. Oprócz głównego celu edukacyjnego, niezwykle istotna była integracja wewnątrz i międzypokoleniowa uczestników bezpośrednich projektu oraz aktywizacja seniorów, pobudzenie ich do wspólnego działania.

Rezultaty projektu

Osiągnięte rezultaty projektu:

  1. Liczba osób objętych wsparciem – łącznie 30 osób ,w tym 10 osób w wieku 60+.
  2. Liczba osób, które podniosły swoje umiejętności w zakresie kaligrafii japońskiej – 30 osób.
  3. Współpraca społeczna, promocja wolontariatu – liczba wolontariuszy – 9 osób.
  4. Liczba zorganizowanych wyjazdów szkoleniowych – 10 na warsztaty do Dąbrowy Tomaszowskiej.
  5. Ilość przeprowadzonych szkoleń – 1 trwające 30 godzin, podzielone na 10 spotkań.
  6. Liczba zorganizowanych wystaw – 2 wystawy.

Odbiorcy projektu

Zadanie skierowane było do 30 osób, w tym do 10 osób powyżej 60 r. ż. zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy i miasta Tomaszów Lubelski o zróżnicowanym wykształceniu, statusie zawodowym i socjalnym. Szacuje się również ok. 3000 osób (odbiorcy pośredni), które odwiedziły wystawę prac uczestników warsztatów.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu były następujące instytucje/organizacje: Urząd Gminy i Miasta w Tomaszowie Lubelskim, tomaszowski portal informacyjny tpi, portal informacyjny tomaszowiak.pl.