Mapa strony

Kolyndowanie zacarowane w kozusku

Logotyp Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

Cel projektu

Celem projektu było wspieranie i upowszechnianie wśród najmłodszych Orawian ich dziedzictwa, a także kreatywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez stworzenie oferty zajęć opartych o lokalny folklor. Celem projektu była również aktywizacja społeczności lokalnej i zaciekawienie lokalną tradycją.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt zakładał organizację 5 warsztatów oraz występu podsumowującego, które oparte były na kultywowaniu tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego Orawy. Warsztaty kożusznicze były prowadzone przez wytwórcę kożuszków. Odbyło się pięć trzygodzinnych spotkań. Były to warsztaty przeprowadzane w oparciu o dziedzictwo kulturowe Orawy. Obejmowały one przedstawienie procesu powstawania tradycyjnego kożuszka orawskiego. Każdy warsztat był przeznaczony dla 20 osób – członków zespołu i osób z nim związanych. Uczestnicy obserwowali warunki i proces wytwarzania tradycyjnego okrycia wierzchniego dawnych Orawian, podejmowali próby szycia elementów tego okrycia. Powstało 5 kożuszków, które będą wykorzystywane w czasie występów zespołu „Orawianie”.

Rezultaty projektu

100 osób poszerzyło wiedzę na temat kultury orawskiej i tradycyjnego stroju orawskiego. Oprócz upowszechnienia wiedzy i ożywienia folkloru orawskiego wśród dzieci i młodzieży z Lipnicy Wielkiej (100 osób), nastąpiła również aktywizacja mieszkańców w każdym przedziale wiekowym i angażowanie się na rzecz dobra wspólnego.

Odbiorcy projektu

W zajęciach warsztatowych wzięli udział członkowie zespołu „Orawianie”, ich rodzice i opiekunowie. Odbiorcami byli przede wszystkim mieszkańcami przysiółka Przywarówka. Są to osoby w każdym przedziale wiekowym od 5 roku życia do wieku senioralnego. Wiodącą grupa odbiorców jest cała lokalna społeczność.

Partnerzy w realizacji projektu

OSP w Lipnicy Wielkiej – Przywarówce, Szkoła Podstawowa nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej, Stowarzyszenie Rozwoju Orawy