Mapa strony

„JARMARK NAD ŚWIDNĄ” – poznajemy nasze wyroby lokalne

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica”

Cel projektu

Celem projektu była integracja społeczności, poznanie historii miejscowości i zwiększenie poczucia lokalnej tożsamości mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na stworzeniu miejsca poprzez zagospodarowanie terenu, w którym lokalna społeczność może zaprezentować lokalne produkty oraz wymienić się poglądami i doświadczeniem. Pierwszym etapem projektu było spotkanie organizacyjne, podczas którego został opracowany wspólny plan działań. Następnie mieszkańcy wsi wykonali prace porządkowe związane z przygotowaniem terenu pod plac. Kolejnym etapem projektu była organizacja przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich warsztatów kulinarnych, które odbyły się w świetlicy wiejskiej w Świdniku. Ponadto zorganizowano warsztaty ludowe, we współpracy z miejscowym twórcami, z zakresu starych technik rękodzieła. Prace wykonane w czasie warsztatów zaprezentowane zostały podczas imprezy integracyjnej na zakończenie projektu „JARMARK NAD ŚWIDNĄ”.

Rezultaty projektu

Dzięki realizacji projektu przeszkolono grupę osób z zakresu rękodzieła ludowego, jak również z zakresu sztuki kulinarnej.
Ponadto projekt wpłynął na:

  • pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców;
  • zachęcenie różnych grup społecznych do udziału w życiu kulturalnym wsi;
  • nabycie umiejętności współdziałania w społeczności;
  • zintegrowanie społeczności lokalnych.

W wyniku realizacji działań uczestnicy projektu mieli możliwość dostrzec bogactwo oraz piękno lokalnych tradycji własnej wsi.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli mieszkańcy wsi Świdnik, którzy wzięli udział w imprezie podsumowującej projekt. Ponadto odbiorcami projektu byli uczestnicy warsztatów przeszkoleni z zakresu rękodzieła ludowego, jak również z zakresu sztuki kulinarnej. Pośrednimi odbiorcami byli mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz osoby zainteresowane regionem.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Sołectwo Ciechanowice
  • Lokalni przedsiębiorcy
  • Urząd Gminy w Marciszowie
  • OSP Świdnik