Mapa strony

Jarmark aktywności

Logotyp Fundacji Pokolenia

Cel projektu

Celem projektu była aktywizacja mieszkańców popegeerowskiej wsi Borkowo poprzez spotkania z organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy. Dobrem, które rozwijaliśmy jest aktywność.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na organizacji cyklu spotkań aktywizujących – warsztatowych, które poprowadzili przedstawiciele organizacji społecznych formalnych i nieformalnych działających na terenie gminy Morzeszczyn. Każda z organizacji wspólnie poprowadziła dla mieszkańców jedno spotkanie aktywizujące, na którym zaprezentowała swoje mocne strony oraz umiejętności. Naszym zamiarem było, by organizacje otworzyły się na nowych odbiorców, nie zamykając się hermetycznie w swoich strukturach. Drugim niezwykle ważnym elementem projektu było rozbudzenie w mieszkańcach chęci włączenia się w działania tychże organizacji. Na zakończenie projektu odbyła się impreza podsumowująca, podczas której można było wziąć udział w wielu różnych rodzajach aktywności, w których specjalizują się organizacje.

Rezultaty projektu

W ramach projektu odbyło się 10 spotkań aktywizujących po 3 godziny każde. W każdym ze spotkań wzięła udział inna organizacja, każde miało inny charakter i tematykę. Odbyły się spotkania z następującymi grupami: Drużyna Harcerska, KGW, Małą Pracownią Rękodzieła, OSP, Stowarzyszeniem Drabka, Klubem Seniora, Klubem Sportowym, Chórem Labris. Na zakończenie odbyła się impreza podsumowująca projekt.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany był do popegeerowskiej społeczności wsi Borkowo w liczbie około 400 osób. Każde ze spotkań skierowane było do innej grupy – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu były organizacje społeczne oraz grupy formalne i nieformalne działające na terenie gminy Morzeszczyn.