Mapa strony

„Ja się bawię, Ty się uczysz” – program wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin

Logotyp Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

Cel projektu

Głównym celem projektu było przeprowadzenie cyklu zajęć popołudniowych prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów, których zadaniem była praca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowano cykl zajęć popołudniowych prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu przez 3 miesiące, każde zajęcia trwały 2 godziny. Zajęcia były prowadzone w 3 grupach. W ramach zajęć zorganizowano:

 1. Zajęcia w sali doświadczania świata.
 2. Zajęcia ogólnorozwojowe mające na celu pracę z dzieckiem, stymulację psychomotoryczną z wykorzystaniem różnorodnych technik, metod i form pracy.
 3. Zajęcia pt. „Świadomy rodzic”, których celem było nabycie podstawowych kompetencji terapeutycznych przez rodziny młodszych dzieci ze specjalnymi potrzebami.
 4. Zajęcia pt. „Jak budować dobrą relację ze społeczeństwem – szkolenie dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne.”

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest:

 1. Przeprowadzenie 24 godzin szkoleń.
 2. Usprawnienie komunikacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem.
 3. Zintegrowanie 40 osób oraz stworzenie im miejsca, gdzie w trakcie trwania projektu będą mogli się spotykać.
 4. Zwiększenie u beneficjentów postaw asertywnych, zwiększenie wiary we własne siły.
 5. Przełamanie barier w komunikacji społecznej i analiza swojego sposobu interakcji z innymi, pod kątem trudności w komunikacji z innymi osobami, celem poprawy tej interakcji.

Odbiorcy projektu

Odbiorcy projektu to:

 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym i głębokim;
 • rodziny osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem, ze sprzężeniami, z zaburzeniami psychicznymi, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Partnerzy w realizacji projektu

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu