Mapa strony

Grupy zabawowe

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Cel projektu

Głównym celem projektu było wdrożenie nowej formy edukacyjnej pomagającej rodzicom we wszechstronnym stymulowaniu rozwoju dziecka oraz stworzenie miejsca, w którym będą mogły się bezpiecznie rozwijać.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, ogólnorozwojowych stymulujących rozwój psychoruchowy dzieci, ukierunkowanych na rozwijanie takich umiejętności jak: koordynacja wzrokowo-ruchowa, umiejętności interpersonalne, językowe, ćwiczenie motoryki małej itp. Wykorzystane zostały elementy różnych metod pracy, ukierunkowane na rozwój małych dzieci m.in. pedagogika zabawy, elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona i metody Knill’a, a także zajęcia manualne, interaktywnego czytania – „czytadełka”, muzykoterapii.
Ponadto odbyły się spotkania z logopedą – spotkanie informacyjno-warsztatowe dla rodziców na temat profilaktyki wad wymowy, zajęcia dla dzieci: diagnoza oraz zajęcia logopedyczne z elementami logorytmiki.

Rezultaty projektu

DZIECI: zyskały bezpieczne warunki do rozwoju, nawiązały kontakty z rówieśnikami, pierwszy, pozytywny kontakt z instytucjami, przestrzenią publiczną.

RODZICE: nowe, interesujące miejsce dla aktywności swojego dziecka, możliwość obserwowania dzieci w kontekście społecznym, pomysły na twórcze zabawy z dziećmi, przestrzeń do bycia dobrym, aktywnym rodzicem, dostęp do specjalistów zajmujących się prawidłowym rozwojem dziecka, możliwość wymiany konkretnych informacji dotyczących rozwoju dziecka.

Odbiorcy projektu

Grupa Zabawowa miała charakter różnowiekowy. Odbiorcami projektu były dzieci w wieku od 2 do 5 lat, które nie uczęszczają do przedszkoli ani innych form wychowania przedszkolnego oraz dzieci będące przedszkolakami wraz z rodzicami/opiekunami.

Partnerzy w realizacji projektu

Dom Kultury w Orzyszu, Biblioteka Miejska w Orzyszu, Orzyskie Stowarzyszenie „Szansa na…”, Mazurska Fundacja Pogoda Dzieciom, Urząd Miejski w Orzyszu, lokalni przedsiębiorcy.