Mapa strony

Asystent – niezbędne wsparcie

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Celem projektu „Asystent – niezbędne wsparcie” było podniesienie poziomu kompetencji zawodowych, zarówno wiedzy jak i umiejętności, minimum 10 osób mieszkających na terenie gminy Polkowice.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania:

  1. Koordynacja projektu, obsługa finansowo-kadrowa, promocja projektu wraz z działaniami informacyjnymi trwały przez cały okres trwania projektu.
  2. Rekrutacja uczestników projektu.
  3. Zakup materiałów biurowych i piśmienniczych.
  4. Organizacja i przeprowadzenie 60 godzin szkoleń, które zostały zawarte w III modułach (I pierwsza pomoc przedmedyczna – 10 godz., II. Specyfika pracy z osobami z różnym rodzajem niepełnosprawności – 45 godz., III. Formalno-prawne uwarunkowania pracy asystenta – 5 godz.).
  5. Praktyki uczestników szkolenia – każdy uczestnik zrealizował 20 godz. bezpłatnych praktyk asystenckich.
  6. Rozliczenie i zakończenie projektu.

Efektem zrealizowanego projektu jest 60 godzin szkolenia dla 16 osób.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu było upowszechnienie i zwiększenie dostępności usługi asystenckiej oraz wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia tej formy wsparcia w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej. Tym samym upowszechnianie się asystentury przełożyło się na wzrost jakości życia osób z niepełnosprawnościami (i ich rodzin), zwiększenie ich aktywności społecznej i zawodowej oraz poprawę sytuacji ekonomicznej.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu było 16 mieszkańców gminy Polkowice, którzy uczestniczyli w szkoleniu kompetencyjnym z zakresu asystentury funkcjonalnej. Do projektu zostały zrekrutowane wyłącznie osoby pełnoletnie.