Mapa strony

Aktywne pokolenia

Logotyp Stowarzyszenia Kaczawskiego

Cel projektu

Celem projektu „Aktywne Pokolenia” była integracja społeczności, nawiązywanie więzi międzyludzkich oraz dbałość o zdrowie poprzez aktywny tryb życia. Utworzenie miejsca spotkań na świeżym powietrzu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zorganizowano Dzień Rodziny we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym, Radą Rodziców, Gminą Pielgrzymka i Radą Sołecką. Utworzono miejsce spotkań na świeżym powietrzu. Postawiono wiatę z dwoma stołami i czterema ławkami. Zorganizowano turniej koszykówki z grami i zabawami. Odbyła się również impreza kończąca projekt w nowopowstałym miejscu spotkań na boisku wiejskim, w którą zaangażowało się reaktywowane KGW. Cały projekt był przeplatany wspólnymi wyjściami z „kijkami” w okoliczne urokliwe miejsca turystyczne.

Rezultaty projektu

Projekt zintegrował grupę realizatorów i umocnił więzi między uczestnikami, poprawił aktywność fizyczną osób uprawiających Nordic Walking. Zorganizowanie Dnia Rodziny, turnieju koszykówki i imprezy kończącej zachęciło mieszkańców do większego angażowania się w życie wsi. Utworzenie zadaszonego miejsca wypoczynku na świeżym powietrzu zachęca do częstych spotkań i wspólnych działań.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Twardocic i okolic.

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina Pielgrzymka, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Twardocicach, OSP Twardocice, KGW Twardocice