Mapa strony

Powiat olsztyński, lidzbarski, bartoszycki – nabór wniosków trwa do 10 czerwca 2020

Data opublikowania: 5 czerwca 2020

Autor:
Monika Szóstek
ODL:
Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

Lokalna Grupa Działania „ Warmiński Zakątek” z dniem 11 maja 2020 r.  ogłosiła lokalny konkurs grantowy Programu „Działaj Lokalnie 2020” .

W ramach Programu „Działaj Lokalnie 2020” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które koncentrują się na nowym celu, jakim jest walka z epidemią i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W tegorocznej edycji koncertujemy się na nowym celu jakim jest walka z epidemią i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom.

Walka z epidemią to działania interwencyjne takie jak: szycie maseczek , czy zaopatrywanie osób starszych w produkty żywnościowe. Natomiast przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii może dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Może to wynikać z pojawiających się problemów takich jak między innymi: bezrobocie , ubóstwo, wykluczenie społeczne, izolacja społeczna.

Negatywne skutki epidemii mogą obejmować: zamknięte szkoły, świetlice, domy kultury, boiska, obiekty rekreacyjne, a w konsekwencji brak dostępu lub utrudniony dostęp do edukacji, sportu, kultury, aktywności społecznej praktycznie dla wszystkich : dzieci, młodzieży dorosłych. Dodatkowo, pogłębia się izolacja osób starszych z niepełnosprawnościami, chorych, czy seniorów. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii obejmuje, więc bardzo szeroki zakres działań.

Termin realizacji projektów:
Projekty powinny trwać od 3 do 6 miesięcy, ale będziemy również finansować działania akcyjne i jednorazowe, ale wyłącznie zmniejszające negatywne skutki epidemii. Walka z epidemią to działania interwencyjne takie jak np. szycie maseczek, czy zaopatrywanie osób starszych w produkty żywnościowe. Takie projekty mogą trwać od 1-2 miesięcy. Projekty, które przewidują zmniejszenie negatywnych skutków epidemii powinny być dłuższe.

Łączna pula w Konkursie przeznaczona na granty w 2020 roku wynosi: 55 000,00 zł.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

  1. zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
  2. wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  3. mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
  4. przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  5. będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  6. będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
  7. przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania , np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online.

Kto może wziąć udział w konkursie? Na co można uzyskać dofinansowanie? Termin realizacji projektów?-Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie konkursu grantowego ,,Działaj Lokalnie’’ na stronie www.warminskizakatek.com.pl -> zakładka „Działaj Lokalnie”
Maksymalna kwota dofinansowania: 6 000,00 zł.
Nabór wniosków 11. 05. 2020 – 10.06.2020 wyłącznie przez generator wniosków dostępny na stronie internetowej http://system.dzialajlokalnie.pl

ZaDZIAŁAJmy razem, budujmy wspólne dobro, koncentrując się na nowym celu jakim jest walka z epidemią i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom.