Mapa strony

Stowarzyszenie „Światowid”

Logotyp Stowarzyszenia „Światowid”
Miejscowość:
Witkowo
Adres biura:
Małachowice-Szemborowice 12
Koordynator:
Anna Nawrocka
Telefon:
510209486
Adres email:
biuro@stowarzyszenieswiatowid.pl
Strona www:
http://stowarzyszenieswiatowid.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/stowarzyszenieswiatowid/
Gminy objęte działaniami ODL:
Czerniejewo, Kiszkowo, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo, Orchowo

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie „Światowid” to organizacja pozarządowa  powstała w czerwcu 2004 roku z inicjatywy przedsiębiorców i rolników. Instytucja łączy w swoich działaniach podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, samorządy i instytucje, a także liczne grono osób fizycznych. Statutowym zadaniem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wielofunkcyjnego postępu i poprawy jakości życia na wsi. Organizacja przyczynia się do tworzenia optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie gmin zrzeszonych, budowania w społeczeństwie pozytywnego wizerunku partnerskiej współpracy międzysektorowej, a także wspierania inicjatyw wspomagających rozwój rynku produktów regionalnych i lokalnych.

Celem Stowarzyszenia jest również promowanie regionu pod względem turystycznym i inwestycyjnym. Na terenie tego Ośrodka „Działaj Lokalnie” znajduje się trzynaście gmin: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kleszczewo, Kłecko, Kostrzyn, Mieleszyn, Nekla, Niechanowo, Pobiedziska, Trzemeszno, Witkowo oraz Łubowo.

Teren Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Światowid znajduje się na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej będącej częścią Niziny Wielkopolskiej, w dogodnym pod względem komunikacyjnym i strategicznym obszarze. Przebiegają tędy ważne szlaki komunikacyjne oraz turystyczne,  w tym najbardziej znany w Wielkopolsce Szlak Piastowski. Krajobraz obszaru LGD Stowarzyszenie „Światowid” wzbogacają liczne akweny wodne (jeziora, rzeki i strumienie) oraz bogata gospodarka leśna (parki krajobrazowe, pomniki przyrody, parki miejskie i wiejskie). Region LGD Stowarzyszenie Światowid od zachodu graniczy z powiatem poznańskim, od południa z powiatem wrzesińskim i powiatem słupeckim, od północy z powiatem wągrowieckim, natomiast od wschodu z powiatem źnińskim i mogileńskim. Najwyższym wzniesieniem tego terenu jest Wysoczyzna Wału Wydartowskiego, znajdująca się w miejscowości Duszno (167 m n.p.m.).  Spośród rozlicznych atrakcji turystycznych regionu niewątpliwie na czoło wysuwają się walory historyczno – religijne związane z początkami państwowości polskiej.
Stowarzyszenie Światowid w latach 2006-2008 realizowało Pilotażowy Program Leader + Schemat I oraz Schemat  II.

Misją Stowarzyszenia „Światowid” jest integracja lokalnej społeczności i pobudzenia jej do działania na rzecz bardziej dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru i poprawy jakości życia. Stowarzyszenie „Światowid” wypełnia swoją misję poprzez Lokalną Strategię Rozwoju i zawarte w niej cele szczegółowe:

 1.  Wzrost liczby gospodarstw rolnych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 2.  Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą opartą o wykorzystanie zasobów lokalnych
 3.  Wzrost przedsiębiorczości z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 4.  Utworzenie nowych miejsc pracy
 5.  Wzrost turystycznej atrakcyjności obszaru
 6.  Poprawa stanu obiektów społeczno – kulturalnych służących mieszkańcom obszaru
 7.  Zwiększenie liczby obiektów umożliwiających aktywny wypoczynek mieszkańców
 8.  Poprawa estetyki miejscowości
 9.  Tworzenie miejsc zapewniających publiczny dostęp do sprzętu komputerowego i Internetu
 10.  Aktywizacja i integracja mieszkańców.

Głównym narzędziem  realizacji powyższych celów jest program LEADER i jego cztery przedsięwziącia

 1.  Zróżnicowany rozwój gospodarczy obszaru
 2.  Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej
 3.  Aktywny wypoczynek ze Światowidem
 4.  Świetlica tętniąca życiem