Mapa strony

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”
Miejscowość:
Dobre Miasto
Adres biura:
ul. Grunwaldzka 6
Koordynator:
Małgorzata Ofierska
Telefon:
896160058
Adres email:
warminskizakatek@wp.pl
Strona www:
https://www.warminskizakatek.com.pl
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/warminskizakatek/
Gminy objęte działaniami ODL:
Górowo Iławeckie (gmina miejska), Górowo Iławeckie (gmina wiejska), Bartoszyce, Bisztynek, Dobre Miasto, Dywity, Jeziorany, Orneta, Lubomino, Lidzbark Warmiński (gmina miejska), Lidzbark Warmiński (gmina wiejska), Kiwity

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Cele LGD „Warmiński Zakątek”:

 1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru działania, zwłaszcza obszarów wiejskich,
 2. Aktywizowanie i integracja społeczna ludności wiejskiej,
 3. Promocja obszarów wiejskich,
 4. Realizację strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD),
 5. Podtrzymywania tradycji i tożsamości kulturowej obszaru działania,
 6. Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego,
 7. Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i potencjału sektora pozarządowego,
 8. Wspomaganie rozwoju turystyki, rekreacji, kultury fizycznej, sportu na obszarze działania, w tym dla dzieci i młodzieży,
 9. Wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami niniejszego statutu, finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej i inne podmioty krajowe oraz zagraniczne,
 10. Działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju,
 11. Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
 12. Działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej i ekonomicznej z Unią Europejską,
 13. Wspieranie działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 14. Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami lokalnymi,
 15. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 16. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych bezrobociem, zagrożonych wykluczeniem społecznym, upowszechnianie idei ekonomii społecznej,
 17. Promocja i ochrona zdrowia,
 18. Promowanie produktów lokalnych,
 19. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych praw kobiet i mężczyzn,
 20. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 21. Wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców,
 22. Prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej związanej z realizacją celów i działań statutowych,
 23. Promocja działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej (samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy),
 24. Prowadzenie działalności naukowej, badawczej i rozwojowej,
 25. Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych na terenie Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”,
 26. Działalność na rzecz włączenia społecznego seniorów,
 27. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.