Mapa strony

Lokalna Fundacja Filantropijna „Projekt”

Logotyp Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”
Miejscowość:
Kwidzyn
Adres biura:
ul. Warszawska 14
Koordynator:
Dorota Kurjata
Telefon:
696012932
Adres email:
lffprojekt@wp.pl
Strona www:
http://fundacja-projekt.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/Lokalna-Fundacja-Filantropijna-Projekt-105323250124341/
Gminy objęte działaniami ODL:
Gardeja, Kwidzyn (gmina miejska), Kwidzyn (gmina wiejska), Prabuty, Ryjewo, Sadlinki, Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Sztum

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Misja

Lokalna Fundacja Filantropijna „Projekt” pomaga  realizować ciekawe pomysły, tak aby w przyszłości ludzie „MOGLI POMÓC SOBIE SAMYM” Obszarem działania organizacji jest powiat kwidzyński. Dla Fundacji szczególnie ważne jest wspieranie aktywności społecznej w gminach wiejskich powiatu.

Jej misją jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez:

– określenie i zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb społecznych;

– uzyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy na cele charytatywne w dziedzinie rozwoju kultury i zachowania tradycji, edukacji, ochrony środowiska, zdrowia, sportu, bezpieczeństwa i aktywizacji mieszkańców.

Obszary działań – Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Nauka, kultura, ekologia

 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • Wspieranie organizacji pozarządowych.

Wspieranie organizacji pozarządowych – obszary wsparcia:

 • Zakładanie fundacji, stowarzyszenia;
 • Wsparcie finansowe, w tym pożyczki.

Wspieranie organizacji pozarządowych – sposoby wsparcia:

 • poradnictwo telefoniczne;
 • poradnictwo mailowe;
 • poradnictwo w czasie wizyt, spotkań;
 • szkolenia, warsztaty, konferencje.

Tożsamość, tradycja narodowa

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.