Mapa strony

Lokalna Fundacja Filantropijna „Projekt”

Logotyp Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”
Miejscowość:
Prabuty
Adres biura:
ul. Warmińska 6
Koordynator:
Dorota Kurjata
Telefon:
696012932
Adres email:
lffprojekt@wp.pl
Strona www:
https://www.lffprojekt.ckj.edu.pl
Gminy objęte działaniami ODL:
Gardeja, Kwidzyn (gmina miejska), Kwidzyn (gmina wiejska), Prabuty, Ryjewo, Sadlinki, Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Sztum

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Misja – Lokalna Fundacja Filantropijna „Projekt”

Pomagamy ludziom realizować ciekawe pomysły, tak aby w przyszłości ludzie „MOGLI POMÓC SOBIE SAMYM” Obszarem naszego działania jest powiat kwidzyński. Szczególnie interesuje nas wspieranie aktywności w gminach wiejskich powiatu. Misją naszej Fundacji jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez: – określenie i zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb społecznych, – uzyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy na cele charytatywne w dziedzinie rozwoju kultury i zachowania tradycji, edukacji, ochrony środowiska, zdrowia, sportu, bezpieczeństwa i aktywizacji mieszkańców.

Obszary działań – Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Nauka, kultura, ekologia

 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Wspieranie organizacji pozarządowych

Wspieranie organizacji pozarządowych – obszary wsparcia:

 • Zakładanie fundacji, stowarzyszenia
 • Wsparcie finansowe, w tym pożyczki

Wspieranie organizacji pozarządowych – sposoby wsparcia:

 • poradnictwo telefoniczne
 • poradnictwo mailowe
 • poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
 • szkolenia, warsztaty, konferencje

Tożsamość, tradycja narodowa

 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej